arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Geschillen in verband met toepassing CAO

Wat is een CAO?

De Collectieve ArbeidsOvereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer werkgevers en een of meer werknemersorganisaties, zoals de vakbonden. Hierin worden afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden. Hierbij kan men denken aan salarisschalen, reiskostenvergoedingen, afspraken over een dertiende maand of faciliteiten voor kinderopvang. Een CAO treedt pas in werking wanneer deze is gemeld bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat zijn de gevolgen van een CAO?

Een CAO kan rechtstreekse werking hebben op de individuele arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat de bepalingen in de CAO automatisch en dwingend op de onderliggende arbeidsovereenkomst van toepassing zouden kunnen zijn. Wordt er door werkgever en werknemer een bepaling opgenomen in hun arbeidsovereenkomst die in strijd is met de voor hun geldende CAO dan is deze bepaling nietig. De toepasselijke CAO-bepalingen treden daarvoor dan in de plaats.

Voor wie geldt  een CAO?

De CAO vermeldt voor wie die betreffende CAO geldt. Het kan hierbij gaan om specifieke werkgevers en werknemers. Ook kan het gaan om een beschrijving van het type werkzaamheden waarvoor die bepaalde CAO geldt. Wanneer men onder de werkingssfeer valt en men is lid van een werkgevers- of werknemersorganisatie die CAO-partij is dan is men zogezegd ‘gebonden’ aan de CAO. Wanneer werkgever en werknemer beide gebonden zijn dan heeft de CAO rechtstreekse werking. Als de werknemer geen lid is van de betrokken vakorganisatie en de werkgever wel, dan is de werkgever verplicht om de werknemer de CAO-arbeidsvoorwaarden ook aan de deze werknemer aan te bieden. De werknemer kan dit aanbod aanvaarden of afwijzen. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze verplichting in de betreffende CAO kan worden uitgesloten.

Een andere manier waarop werknemers en werkgevers met een CAO te maken kunnen krijgen is doordat zowel werkgever als werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst bepalen dat een bepaalde CAO van toepassing is op de betreffende arbeidsovereenkomst. Het doet hierbij niet ter zake of de werkgever en werknemer op een andere grond reeds gebonden zijn aan de CAO.

Tot slot kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan CAO-bepalingen algemeen verbindend verklaren. Dit doet hij niet ambtshalve maar enkel wanneer hierom verzocht wordt. De avv-bepalingen gelden voor alle werkgevers en werknemers die, gebonden of niet, naar de aard van hun werkzaamheden onder de oorspronkelijke CAO zouden vallen. Wanneer een werknemer die geen lid is van een vakorganisatie en een werkgever in de arbeidsovereenkomst willen afwijken van de toepasselijke CAO is dat enkel mogelijk zo lang de bepalingen van die CAO niet algemeen verbindend verklaard zijn. De algemeen verbindend verklaring beperkt partijen dus in hun contractsvrijheid. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. We helpen u graag verder.

Bijgewerkt: april 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.