arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Ketenregeling

Per 1 juli 2015 is de ketenregeling van art. 7:668a BW als gevolg van de Wet werk en zekerheid gewijzigd. Deze belangrijkste wijzigingen zullen hieronder besproken worden. De wijzigingen zijn niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten, maar wel op iedere nieuwe daaropvolgende arbeidsovereenkomst.

Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling regelt dat elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten op een zeker moment overgaan in een vaste arbeidsovereenkomst. Het doel van de ketenregeling is het verschaffen van zekerheid voor de werknemer in de vorm van een vaste arbeidsovereenkomst.

Hoeveel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen elkaar opgevolgd hebben?

Drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen elkaar opgevolgd hebben met tussenpozen van telkens maximaal zes maanden. Deze arbeidsovereenkomsten tezamen mogen een periode van 24 maanden niet te boven gaan. Indien een reeks van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode van 24 maanden te boven gaan, dan geldt de laatste overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Men kan het volgende ezelsbruggetje hanteren: 3 (aantal contracten) X 2 (jaren) X 6 (tussenpozen van zes maanden of minder).

Kan er bij cao afgeweken worden van de ketenregeling?

Het is slechts toegestaan om bij cao gemotiveerd van de ketenregeling af te wijken voor bepaalde functies of functiegroepen, indien ‘de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist’. Indien afwijken toegestaan is, kan bij cao bepaald worden dat de opvolgende arbeidsovereenkomsten een periode van 48 maanden (of minder) niet te boven mogen gaan. Het aantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan uitgebreid worden van maximaal drie naar maximaal zes. De regeling van de maximale onderbreking van zes maanden is dwingendrechtelijk. Dit betekent dat hier niet van afgeweken mag worden, ook niet bij cao.

Welke regels gelden er indien de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 is aangegaan?

Indien de arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 is aangegaan, geldt het oude recht. Dit betekent dat na drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, de vierde arbeidsovereenkomst geldt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien een reeks arbeidsovereenkomsten een periode van 36 maanden overschrijdt (ongeacht het aantal arbeidsovereenkomsten), wordt deze van rechtswege omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Bij een onderbreking van meer dan drie maanden tussen twee arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigt de reeks arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die na deze drie maanden wordt gesloten, geldt als eerste arbeidsovereenkomst van een eventuele nieuwe reeks.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. We helpen u graag verder.

Bijgewerkt: april 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.