arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Ontslag statutair directeur

Wat is een statutair directeur?

De statutair directeur geeft onder meer leiding aan de dagelijkse gang van zaken en hij stippelt het beleid van de vennootschap uit. Hij kan vertegenwoordiger van de vennootschap zijn en dus in naam van de vennootschap rechtshandelingen verrichten zoals het aangaan van een overeenkomst. De statutair directeur wordt doorgaans benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Dit kan eventueel ook door de Raad van Commissarissen al naar gelang de statuten en structuur van de betreffende vennootschap. Hij neemt hierdoor een andere positie in dan de ‘gewone’, titulair directeur. Enkel de statutair directeur is rechtsgeldig vertegenwoordiger van de vennootschap. De titulair directeur kan enkel middels volmacht de vennootschap binnen de reikwijdte van die volmacht vertegenwoordigen.
Los van de benoeming door de AVA heeft de statutair directeur ook een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. De rechtsbetrekking tussen een statutair directeur en de vennootschap bestaat dus, kort gezegd, uit twee delen. Enerzijds is er een vennootschapsrechtelijke band omdat hij benoemd is door de AVA en anderzijds heeft hij een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Hierdoor onderscheidt hij zich van de titulair directeur die enkel een arbeidsovereenkomst met de vennootschap heeft.

Welke ontslagregels gelden voor de statutair directeur?

Wanneer de vennootschap de statutair directeur wenst te ontslaan, dient te vennootschap rekening te houden met zowel de vennootschappelijke als de arbeidsrechtelijke aspecten van de samenwerking. De AVA moet zich, bij en voorgenomen ontslag van een statutair bestuurder, houden aan zowel de vennootschappelijke als de arbeidsrechtelijke regels. De AVA dient tot een besluit te komen datstrekt tot ontslag van de statutair directeur. Volgens de rechtspraak brengt een dergelijk besluit doorgaans met zichmee dat ook de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit is bijvoorbeeld anderswanneer partijen iets anders zijn overeengekomen of er sprake is vaneen opzegverbod (ziekte, zwangerschap). Is er geen sprake van deze uitzonderingen, dan is naast het ontslagbesluit geen aparte procedure nodig om de arbeidsrechtelijke overeenkomst te beëindigen. Tot slot dient de AVA rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst. Doet de AVA dat niet dan eindigt de arbeidsovereenkomst meteen zonder inachtneming van de opzegtermijn en is de vennootschap een schadevergoeding verschuldigd aan de directeur.

Wat kan de statutair directeur tegen zijn ontslag doen?

Wanneer de AVA zijn voorgenomen ontslag behandelt dan heeft de statutair directeur het recht hierover gehoord te worden en een advies hierover uit te brengen. Het ontslagbesluit zal verder tot stand moeten komen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of statutaire bepalingen. Worden deze regels geschonden dan kan dat leiden tot vernietigbaarheid van het door de AVA genomen ontslagbesluit. Wanneer het ontslagbesluit wordt vernietigd betekent dit dat in beginsel ook de arbeidsrechtelijke relatie wordt hersteld. Als vennootschapsrechtelijke middelen niet tot een oplossing leiden dan rest de statutair directeur nog de arbeidsrechtelijke weg. Naar aanleiding van het opzeggen van de arbeidsrechtelijke betrekking heeft de statutair directeur de mogelijkheid om de opzegging aan te vechten. Tot slot kan hij ook om een transitievergoeding vragen.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van het ontslag van een statutair directeur. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.