arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Proeftijd

Wanneer is een proeftijdbeding geldig?

Ingevolge art. 7:652 BW is een proeftijdbeding alleen geldig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn;
  • de proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn;
  • de proeftijd mag ten hoogste twee maanden duren;
  • de proeftijd dient opgenomen te zijn in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van meer dan zes maanden;
  • de proeftijd mag niet opgenomen zijn in een opvolgende arbeidsovereenkomst, tenzij de nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijke andere vaardigheden of verantwoordelijkheden eist.

Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, is het proeftijdbeding nietig.

Hoelang mag de proeftijd duren?

De proeftijd mag maximaal twee maanden duren. Deze maximumduur geldt indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van twee jaar of langer is gesloten. Als er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gesloten voor een periode korter dan twee jaar, dan mag de proeftijd maximaal één maand duren. In het laatste geval is het mogelijk om een langere proeftijd overeen te komen, mits dit bij cao is toegestaan. De proeftijd mag echter niet een periode van twee maanden te boven gaan.

Waarvoor dient een proeftijd?

De proeftijd is bedoeld voor beide partijen om een indruk te krijgen van elkaars hoedanigheden, de aard van de te verrichten werkzaamheden en de geschiktheid van de werknemer voor de overeengekomen werkzaamheden.

Welke rechtsgevolgen zijn verbonden aan een proeftijd?

Indien het proeftijd beding geldig is, dan zijn de werkgever en de werknemer bevoegd om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Uiteraard dient dit te gebeuren binnen de proeftijd. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en eenzijdig door partijen beëindigd worden. De opzegging kan later niet vernietigd worden of onregelmatig worden geacht.

Mag een proeftijd worden bedongen na aanvang van de werkzaamheden?

Ja. Hierbij geldt echter wel de voorwaarde dat de proeftijd niet langer mag duren dan wanneer die zou zijn overeengekomen bij aanvang van de werkzaamheden op basis van de maximumduur.

Hoelang duurt de proeftijd indien de werknemer eerder is begonnen met de werkzaamheden dan overeengekomen?

In de praktijk komt het wel eens voor dat een werknemer eerder begint met werken dan partijen in eerste instantie overeen zijn gekomen. In de meeste gevallen hebben partijen afgesproken dat de proeftijd aanvangt op de oorspronkelijke datum van indiensttreding. De proeftijd gaat echter al in op het moment dat de werknemer feitelijk begint met werken. Dit brengt met zich mee dat de proeftijd eerder afloopt dan volgens de overeengekomen einddatum.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. We helpen u graag verder.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.