arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Relatiebeding

Het is in veel gevallen onvermijdelijk dat een werknemer in contact met relaties en of klanten van de werkgever komt. Vaak is een intensief klantencontact voor een werkgever juist wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan een accountmanager die juist tot taak heeft zoveel mogelijk orders uit de markt te halen of nieuwe klanten te werven. Maar daar zit dan ook meteen het spanningsveld. Als de werknemer uit dienst treedt kan de werknemer deze relaties en of klanten mee nemen naar een nieuwe werkgever of misschien zelfs naar een eigen onderneming. Om dit te voorkomen, wordt in veel arbeidsovereenkomsten een relatiebeding opgenomen.


Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een beding waarin het de werknemer verboden wordt om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog contact te hebben met relaties en of klanten van de (ex-)werkgever. 

Een relatiebeding moet onderscheiden worden van een concurrentiebeding. Bij een relatiebeding mag je immers wel in dienst treden bij een concurrerende onderneming of zelf een concurrerende onderneming starten. Bij een concurrentiebeding is dit niet toegestaan en wordt de werknemer in het geheel verboden om gedurende een bepaalde periode en of in een bepaald gebied werkzaam te zijn als concurrent van de (ex-)werkgever.

Een relatiebeding geldt meestal voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld 1 of 2 jaren na beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Wat wordt verstaan onder een relatie en of klant?

Een relatiebeding kan betrekking hebben op alle relaties en of klanten van de werkgever, maar het kan ook slechts zien op een aantal specifieke relaties of klanten. Welke relaties of klanten onder het relatiebeding vallen is vaak onduidelijk. In veel gevallen is het ook onduidelijk wie precies een relatie en of klant van de werkgever is. Meestal wordt in het relatiebeding een definitie opgenomen van het begrip relatie. 

Wanneer is een relatiebeding geldig?

Een relatiebeding dient aan de volgende eisen te voldoen:

  • het moet overeengekomen zijn tussen werkgever en werknemer;
  • het moet schriftelijk zijn overeengekomen; 
  • de werknemer moet meerderjarig zijn;
  • wanneer het beding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken op de werknemer dient het opnieuw schriftelijk overeengekomen te worden (dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de werknemer opeens met veel meer klanten in contact komt na een functiewijziging).

Mag een relatiebeding overeengekomen worden in een tijdelijke arbeidsovereenkomst? 

In een tijdelijke arbeidsovereenkomst die gesloten is na 1 januari 2015 mag geen relatiebeding worden overeengekomen, tenzij het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever dient dit schriftelijk te motiveren. Indien de motivering ontbreekt is het relatiebeding niet geldig. In het geval van een geschil tussen werkgever en werknemer omtrent de vraag of een er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zal de rechter dienen te beoordelen of daarvan sprake is. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt dat het voornoemde verbod in beginsel slechts geldt voor arbeidsovereenkomst die gesloten zijn vanaf 1 januari 2015. In arbeidsovereenkomst die gesloten zijn voor 1 januari 2015 kan dus wel een rechtsgeldig relatiebeding overeengekomen zijn bij een contract voor bepaalde tijd. 

Kan een bestaand relatiebeding vernietigd worden?

De rechter kan het relatiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen. De rechter dient te beoordelen of de werknemer door het relatiebeding onbillijk wordt benadeeld in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever. Bij gedeeltelijke vernietiging kan gedacht worden aan een verkorting van de termijn waarvoor het relatiebeding geldt. Indien het relatiebeding geheel wordt vernietigd, verliest het hele beding zijn werking. Opgemerkt wordt dat in de praktijk een volledige vernietiging van een relatiebeding niet zo veel voor komt, daar  de rechter zich doorgaans beperkt tot de voornoemde gedeeltelijke vernietiging, ook wel matiging genoemd.  

Geldt het relatiebeding ook indien het ontslag te wijten is aan ernstig handelen en of nalaten van de werkgever?

Nee. Indien het ontslag te wijten is aan ernstig verwijtbaar handelen en of nalaten van de werkgever kan de werkgever geen rechten ontlenen aan het relatiebeding. Indien het dienstverband wordt beëindigd met wederzijds goedvinden dient uitdrukkelijk in de beëindigingsovereenkomst opgenomen te worden dat het relatiebeding niet (meer) geldt.

Wat zijn de gevolgen in geval van overtreding van het relatiebeding?

In de meeste gevallen wordt bij het relatiebeding een boete op de overtreding ervan bedongen. De rechter heeft de mogelijkheid om de verbeurde boete te matigen. De werkgever heeft ook de mogelijkheid om nakoming te vorderen. De rechter kan hierbij een dwangsom opleggen. Dit dient als stok achter de deur. De werkgever kan ook een schadevergoeding vorderen voor de periode dat de werknemer het relatiebeding heeft overtreden.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van alle toepasselijke  rechten en verplichtingen van een werkgever of werknemer. In de praktijk worden die rechten en verplichtingen vaak ingekleurd door tal van wettelijke uitzonderingen, maar ook door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. 

Wilt u echter meer weten over uw rechtspositie en wenst u een (strategisch) advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen in Maastricht, Amsterdam of Nuth. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.