arbeidsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Arbeidsrecht | Transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding?

De ontslagvergoeding zoals we deze gekend hebben tot 1 juli 2015 is met ingang van 1 juli 2015 vervangen door de transitievergoeding. De transitievergoeding is een vergoeding die bedoeld is ter compensatie van het ontslag en om de overgang naar betaald werk makkelijker te maken. De ontslagvergoeding blijft van toepassing op de beëindigingen van de arbeidsovereenkomst die voor 1 juli 2015 in gang zijn gezet. Indien de beëindiging op of na 1 juli 2015 in gang is gezet en aan de voorwaarden is voldaan, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Wanneer heeft een werknemer recht op de transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor een transitievergoeding dient de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden geduurd te hebben. Het kan hierbij ook gaan om meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten die tezamen een periode van 24 maanden te boven gaan. De arbeidsovereenkomst dient geëindigd te zijn door opzegging door de werkgever, door ontbinding op verzoek van de werkgever of door het niet voortzetten van de tijdelijke arbeidsovereenkomst na 24 maanden op initiatief van de werkgever.

De transitievergoeding is niet verschuldigd indien:

  • de werknemer jonger dan 19 jaar is en minder dan 12 uur per week gemiddeld heeft gewerkt;
  • de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, omdat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer;
  • de werkgever  in staat van surseance of failliet is verklaard.

Indien de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, kan de kantonrechter toch de transitievergoeding geheel of gedeeltelijk toekennen indien het niet toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Hierbij kunt u denken aan het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met een werknemer in de pensioengerechtigde leeftijd wegens een relatief kleine misstap.

Het kan ook voorkomen dat de werkgever zo ernstig verwijtbaar heeft gehandeld bij het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dat de transitievergoeding onvoldoende recht doet aan de situatie. In dat geval kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. Dit is ook mogelijk indien de werknemer korter dan 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever en dus geen recht op transitievergoeding heeft.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van het (maand)loon. Over de eerste 120 maanden van de arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding 1/6de maandloon voor elke periode van zes maanden dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Voor elke daarop volgende periode van zes maanden bedraagt de transitievergoeding 1/4de maandloon. De transitievergoeding bedraagt maximaal € 75.000,- of een jaarloon indien dat hoger is.

Voor werknemers die bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst ten minste tien jaar in dienst zijn bij de werkgever en de leeftijd van 50 jaren hebben bereikt, geldt een afwijkende transitievergoeding. Voor elke periode van zes maanden vanaf de 50ste verjaardag bedraagt de transitievergoeding de helft van het maandloon. Deze afwijkende regeling achtte de regering nodig, omdat een oudere werknemer een slechtere positie op de arbeidsmarkt heeft. Deze regeling geldt niet voor werkgevers die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalanderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had. De regeling vervalt per 1 januari 2020. Door deze regeling neemt de hoogte van de transitievergoeding sneller toe. Toch blijft het maximum van € 75.000,- of een jaarloon als dat hoger is, gehandhaafd.

De regeling omtrent de transitievergoeding is niet van toepassing indien in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Onder een gelijkwaardige voorziening worden verstaan een voorziening in geld of in natura, of een combinatie hiervan, die overeenkomen met hetgeen waarop een werknemer aanspraak kan maken op grond van de wettelijke regeling inzake de transitievergoeding.

Welke kosten kunnen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?

Op de transitievergoeding kunnen bepaalde kosten in mindering worden gebracht. Hierbij kunt u denken aan kosten van (om)scholing of outplacement, kosten verband houdende met het bevorderen van de bredere inzetbaarheid van de werknemer die tijdens de arbeidsovereenkomst zijn gemaakt. Deze kosten kunnen alleen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. 


Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze gespecialiseerde advocaten. We helpen u graag verder.
logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.