non-profit algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Bestuursrecht | Omgevingsrecht | Wie mag onteigenen?


Onteigening geschiedt in het algemeen belang zodat een beperkt aantal partijen tot onteigening kan overgaan. Onteigening kan plaatsvinden door de Staat, een provincie, een gemeente of een waterschap. Daarnaast kan ook door natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid onteigening plaatsvinden.

De verplichting tot schadeloosstelling en de grondregels hiervoor:

 • De onteigende partij
  In de eerste plaats is dat natuurlijk de eigenaar van de te onteigenen onroerende zaak maar daarnaast kunnen dat tevens zakelijk rechthebbenden en derde belanghebbenden zijn. In het geval van de zakelijk rechthebbenden kan gedacht worden aan de zakelijk rechthebbenden van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning of beklemming. Derden belanghebbenden zijn huurders, onderhuurders, pachters, onderpachters, bezitters, eigenaren in geval van mandeligheid volgens artikel 5:60 lid 2 Bw, schuldeisers als bedoeld in artikel 6:252 BW en zij die op de te onteigenen zaak of op een recht waaraan dat is onderworpen, beslag hebben gelegd.

  Partijen worden slechts als partij aangemerkt indien zij op het moment dat het vonnis van onteigening is ingeschreven in de openbare registers als betrokken partij zijn aan te merken. Partijen die nadien betrokken raken bij het onteigende kunnen hun schade niet verhalen middels de Onteigeningswet nu zij hadden kunnen weten dat er op de onroerende zaak een onteigeningstitel rustte.

 • Volledige  schadeloosstelling
  Het uitgangspunt bij onteigening is dat er sprake is van een vooraf verzekerde schadeloosstelling. Artikel 40 Onteigeningswet bepaald dat er sprake dient te zijn van een volledige vergoeding voor alle schade die de onteigende partij rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt.

 • Rechtstreeks verband
  Vergoed moet ( en mag alleen) worden de schade die rechtstreeks en noodzakelijk wordt geleden ten  gevolge van de eigendomsontneming, artikelen 40 en 41 OW.

 • De werkelijke waarde
  De Werkelijke waarde moet worden vergoed, artikel 40 b Ow met inachtneming van wettelijk vastgelegde correctiefactoren en met toevoeging van een vergoeding voor waardevermindering van de aan de eigenaar overblijvende niet-onteigende goederen, artikel 41 Ow. Op de werkelijke waarde mogen, behoudens toepassing van de wettelijke correctiefactoren, geen kortingen worden toegepast.

  Bij schadeloosstelling geldt het vereiste dat de onteigende partij zowel voor als na de onteigening een gelijkwaardige vermogens- en inkomenspositie heeft. Dit houdt in dat hij volgens de wetgever geen slechtere, maar ook geen betere vermogens- en inkomenspositie mag verwerven. Alle schade, zowel de huidige als in de toekomst te lijden schade komt voor schadeloosstelling in aanmerking.  De Hoge Raad heeft op 20 februari 2004 bepaald dat de onteigenende partij het bedrag van de waarde in geld uit dient te keren. Partijen kunnen onderling echter anders afspreken.

  Er wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige bestemming waarbij als uitgangspunt geldt dat de bestemming met de hoogste opbrengstwaarde de daadwerkelijke waarde bepaalt. Ze kan een perceel met de bestemming agrarisch minder waarde hebben dan de bestemming winkelruimte. Welke bestemming er ook aan het perceel wordt gegeven maakt derhalve niet uit, nu er altijd van de hoogste waarde wordt uitgegaan.

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.