non-profit algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Bestuursrecht | Nieuwe zaaksbehandeling


"Niet eens met een besluit van de gemeente, en dan?" Een overheid kan en mag actief en creatief meedenken. Daar kunnen bedrijven en burgers onze overheid op aanspreken.

Hoe effectief gaan wij om met geschillen?

Besluiten van een gemeente kunnen diep ingrijpen in het leven van burgers of grote gevolgen hebben voor bedrijven. Wanneer er geschillen ontstaan, dan heeft uiteindelijk de bestuursrechter het laatste woord om deze te beslechten. De vraag naar de effectiviteit van de bestuursrechtspraak is in onze samenleving scherp op de voorgrond komen te staan. Dit heeft o.a. geresulteerd in een wijziging van het bestuursprocesrecht.

De Wet Aanpassing Bestuurprocesrecht

De Wet Aanpassing Bestuurprocesrecht beoogd een slagvaardiger procesrecht door een finale geschillenbeslechting en snelheid. Om een geschil definitief te beslechten had de bestuursrechter al enig instrumenten:

  • de bevoegdheid tot het in stand laten van een besluit waaraan gebreken kleven; 
  • het vernietigen van een besluit waarbij de rechtsgevolgen in stand blijven; of 
  • het "zelf in de zaak voorzien".

Met de Wet Aanpassing Bestuurprocesrecht heeft de wetgever deze mogelijkheden aangevuld of verbeterd, o.a.:

  • een verruiming van de mogelijkheden om een bestreden besluit tijdens de bezwaar- of beroepsprocedure te wijzigen;
  • een verruiming van de mogelijkheid om gebreken in een bestreden besluit te passeren;
  • een aanpassing van de regeling van het horen in bezwaar en administratief beroep en in het klachtrecht.

Genoemde wijzigingen passen binnen de nieuwe werkwijze die met ingang van 1 oktober 2011 door de bestuursrechter wordt gehanteerd, de zogenoemde nieuwe zaaksbehandeling. De nieuwe zaaksbehandeling laat zich het best als volgt omschrijven:

  • Naar een finale geschillenbeslechting
  • Snelheid (afdoen binnen een redelijke termijn)
  • Maatwerk en alternatieve oplossingen
  • Op zoek gaan naar het "echte" conflict boven het geschil

De aanpassing van ons bestuurprocesrecht als ook de nieuwe zaaksbehandeling heeft ook onvermijdelijk gevolgen voor de wijze waarop gemeenten om moeten gaan met geschillen.

Van belang is met welke insteek gaat de gemeente op pad?

Uitsluitend een formele en standaard aanpak van juridische geschillen past niet meer. Een overheid die kost wat kost bestreden besluiten overeind wenst te houden, mag worden aangesproken op een actiever en creatiever meedenken. Naast het gedegen beoordelen van de kwestie op zijn juridische merites, past ook een zoektocht naar praktische oplossingen, als daarmee een rechtsstrijd kan worden voorkomen of tot een einde komt. Bent u het niet eens met een besluit van uw gemeente, dan nodig ik u graag uit voor een goed gesprek over de juridische kanten van dit besluit en de andere denkwijze over conflictoplossing, daar is immers veel winst mee te boeken. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.