bouwrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Bouwrecht en onroerend goed | De UAV 2012


Een van de meest gebruikte algemene voorwaarden in de bouw, de UAV 1989, zijn in 2012 gewijzigd.

Let wel: hoewel de UAV door de overheid worden vastgesteld, blijven het algemene voorwaarden. Men hoeft ze dus niet overeen te komen en men mag daarvan afwijken. Net als bij de UAV 1989 is het ook met de UAV 2012 zo dat bepalingen soms ten gunste van de
opdrachtgever en dan weer ten gunste van de opdrachtnemer kunnen worden uitgelegd. Het is van belang dit steeds voor ogen te houden bij het sluiten van een contract en indien dat nodig of gewenst is in het contract af te wijken van de UAV. Een in een contract opgenomen specifiek beding gaat ook hier immers vóór een algemene voorwaarde.

De belangrijkste verschillen met de UAV 1989 worden hieronder puntsgewijs behandeld.

Paragraaf 1 Aanduidingen

De integratie van de UAV-TI 1992 in de UAV 2012 is de meer opvallende wijziging. Deze integratie werkt door in meerdere paragrafen van de UAV 2012. Zo is er een nieuwe paragraaf 8a inzake de beproeving en gaat paragraaf 10 over de oplevering van technische installaties.

Paragraaf 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

De bepaling over de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor de niet of niet tijdige levering van bouwstoffen door een voorgeschreven leverancier of bouwstoffen die door de opdrachtgever zijn voorgeschreven is vervallen. De aansprakelijkheid voor de voorgeschreven leverancier is in de UAV 2012 aan paragraaf 6 toegevoegd. Daarmee wordt de positie van de voorgeschreven leverancier gelijkgetrokken met die van de voorgeschreven onderaannemer.

Paragraaf 8 Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

De tekst van deze paragraaf is aangepast. Daarmee is een duidelijk onderscheid te maken tussen de situatie waarin een aannemer recht heeft op termijnverlenging en de situatie waarin de aannemer om termijnverlenging vraagt.

Paragraaf 11 Onderhoudstermijn

Aan deze paragraaf is (ter verduidelijking) toegevoegd dat gebreken die het gevolg zijn van onjuist of onzorgvuldig gebruik of normale slijtage als gevolg bij (normaal) gebruik zijn, geen gebreken zijn die de opdrachtnemer tijdens de onderhoudstermijn moet herstellen.

Paragraaf 12 Aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering

De regeling inzake de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer na oplevering is in de UAV
2012 op een aantal punten gewijzigd. Allereerst is (logischerwijs) de verwijzing naar een artikel uit het  oude Burgerlijk Wetboek verwijderd. In plaats daarvan is een onderscheid opgenomen naar de duur van de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, afhankelijk van de aard van dat verborgen gebrek. Op grond van de UAV 2012 is de opdrachtnemer 5 jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken. Daarnaast is hij 10 jaar aansprakelijk is voor verborgen gebreken indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te geraken voor de bestemming waarvoor het blijkens de overeenkomst bedoeld is en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen.

Paragraaf 17 Verwerking van bouwstoffen

De opdrachtgever hoeft de bouwstoffen niet meer te keuren voordat de aannemer ze verwerkt. In het bestek moet voortaan worden bepaald of en in hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd.

Paragraaf 27 Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen

In de UAV 2012 zijn voor het eerst bepalingen opgenomen rond het verslag van de bouwvergadering (als is afgesproken/voorgeschreven dat die worden gehouden). De directie stelt de verslagen op en zo spoedig mogelijk dienen deze ter ondertekening aan de aannemer te worden voorgelegd. Indien deze bezwaren heeft tegen punten uit het verslag, worden ook deze aangetekend. Op de volgende vergadering wordt het verslag dan vastgesteld.

Paragraaf 42 Kortingen

Voor het geval het kortingsbedrag niet in het bestek is bepaald, geldt het kortingsbedrag uit de UAV. In de UAV 1989 was dit een bedrag van ƒ 75,-- per werkdag. In de UAV 2012 is dat bedrag € 60,-- geworden.
Hoewel er dus zeker wat wijzigingen zijn ten opzichte van de UAV 1989, moeten de UAV 2012 vooral gezien worden als een moderne versie van de UAV 1989. De terminologie is aangepast en de regels zijn aangepast aan het huidige Burgerlijk Wetboek. Verder zijn zoals gesteld de UAV-TI 1992 (voor technische installatiewerken) in de UAV 2012 geïntegreerd. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.