handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Contracten en contractbreuk

Wat is contractbreuk?

In Nederland is een belangrijk onderdeel van het verbintenissenrecht de contractsvrijheid. Contractsvrijheid houdt in dat men overeenkomsten mag sluiten met wie men wil en dat men overeen mag komen wat men wil. Hier staat echter wel tegenover dat, indien men eenmaal een overeenkomst heeft gesloten, deze overeenkomst ook nagekomen dient te worden. Bij een contractbreuk komt één van de partijen de overeenkomst niet na. Men spreekt dan ook wel over een tekortkoming in de nakoming. 

Contractbreuk kan inhouden dat:

  • de overeenkomst niet wordt nageleefd;
  • de overeenkomst slechts gedeeltelijk wordt nageleefd;
  • de overeenkomst te laat wordt nageleefd;
  • de overeenkomst gebrekkig wordt uitgevoerd.

Indien het niet nakomen van de overeenkomst aan de schuldenaar kan worden toegerekend, spreekt men van wanprestatie. Als de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend, is sprake van overmacht.

Welke acties kan een schuldeiser ondernemen in geval van contractbreuk?

Nakoming (en schadevergoeding)

Indien nakoming nog mogelijk is, kan de schuldeiser nakoming van de overeenkomst vorderen. Hiertoe kan hij de rechter vragen de schuldenaar te veroordelen tot nakoming van de overeenkomst. Dit is geregeld in artikel 296 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Deze vordering wordt slechts toegewezen indien de schuld opeisbaar is. De vordering tot nakoming kan ingediend worden zonder dat er vooraf een ingebrekestelling is verstuurd naar de schuldenaar. Het verdient echter aanbeveling de schuldenaar vooraf in gebreke te stellen. Indien de schuldenaar alsnog niet nakomt, kunt u naar de rechter stappen en nakoming vorderen. 

Indien u de schuldenaar in gebreke heeft gesteld en nakoming blijft uit (de schuldenaar is in verzuim), dan is de schuldenaar verplicht de schade te vergoeden die de schuldeiser tijdens het verzuim heeft geleden wegens vertraging in de nakoming (art. 6:85 BW).

Opschorting
Indien er sprake is van een wederkerige overeenkomst is de schuldeiser bevoegd zijn eigen verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien de schuldenaar zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Dit is geregeld in artikel 262 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Opschorting houdt in dat de schuldeiser wacht met het uitvoeren van zijn eigen prestatie uit de overeenkomst, totdat de wederpartij nakomt. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slecht toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Zo handelt de koper die slechts twee derde van het gekochte ontvangt niet onrechtvaardig door voorlopig slechts twee derde van de prijs te betalen.

Let op: art. 6:262 BW is van regelend recht. Dit betekent dat partijen van deze bepaling kunnen afwijken in de overeenkomst. De bevoegdheid tot opschorting kan bijvoorbeeld worden beperkt of zelfs worden uitgesloten.

Vervangende schadevergoeding
Indien nakoming niet blijvend onmogelijk is, kan de verbintenis uit het contract omgezet worden in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Dit is geregeld in artikel 87 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Indien een boer aardappelen heeft verkocht en geleverd, terwijl de aardappelen rot zijn dan kan hij nog andere aardappelen leveren. De nakoming is dan niet blijvend onmogelijk. Om vervangende schadevergoeding te kunnen vorderen, dient de schuldenaar in verzuim te zijn. Tevens dient de schuldeiser de schuldenaar schriftelijk mede te delen dat hij schadevergoeding vordert in plaats van nakoming. Als de verbintenis is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding kan de schuldenaar niet meer alsnog nakomen en de schuldeiser kan geen nakoming meer vorderen.

Ontbinding (en schadevergoeding)
Indien de schuldenaar zijn verplichtingen uit het contract niet nakomt, heeft de schuldeiser de mogelijkheid om het contract te ontbinden. Dit is geregeld in artikel 265 van boek 6 van het Burgerlijk wetboek. Het maakt niet uit of de tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend of niet. Ontbinding is niet mogelijk indien de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Als iemand bijvoorbeeld 100 kilo aardappelen moet leveren en er slechts 99 kilo geleverd wordt, dan zal dit geen reden zijn de overeenkomst te ontbinden: de tekortkoming rechtvaardigt de ontbinding niet. Indien nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, dan is voor ontbinding vereist dat de schuldenaar in verzuim is. Is nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk, dan ontstaat de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op het moment dat de wederpartij tekortschiet. Als een kunsthandelaar een bepaald schilderij heeft verkocht en moet leveren, is nakoming blijvend onmogelijk indien het schilderij door brand wordt vernietigd. De overeenkomst kan dan ontbonden worden op het moment dat de het schilderij geleverd had moeten worden. 

Indien de overeenkomst ontbonden wordt, heeft de schuldeiser tevens recht op vergoeding van de schade die hij door de tekortkoming en de ontbinding heeft geleden.
Let op: art. 6:265 BW is van regelend recht. Dit betekent dat partijen van deze bepaling kunnen afwijken in de overeenkomst. De bevoegdheid tot ontbinding kan bijvoorbeeld worden uitgesloten.

Wilt u weten wat uw rechtspositie is?

Wilt u echter meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem gerust contact met ons op. Het eerste gesprek is immers gratis en geheel vrijblijvend en wij helpen u graag verder.

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.