erfrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Erfrecht | Problemen bij het erven van een huis


Het erven van een huis behorende tot een nalatenschap kan in de praktijk tot problemen leiden. Het huis is niet of moeilijk verkoopbaar waardoor erfgenamen te maken krijgen met kosten. Vandaag de dag is het niet langer vanzelfsprekend dat een huis bij verkoop overwaarde heeft. Ook is het gelet op de huidige woningmarkt niet eenvoudig om een huis snel te verkopen tegen een reële verkoopprijs. Bij het erven dient hiermee rekening te worden gehouden. Problemen kunnen ook ontstaan indien een van de erfgenamen weigert zijn medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van het huis uit de nalatenschap.

Erfgenamen kunnen naar huidig erfrecht kiezen of ze een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair of verwerpen (artikel 4:190 lid1 BW). Bij een zuivere aanvaarding verkrijgt een erfgenaam alle goederen en schulden uit de nalatenschap. Als dan blijkt bij de afwikkeling van de nalatenschap dat er meer schulden zijn dan bezittingen, hebben de schuldeisers verhaal op het privévermogen van de erfgenaam. Bij beneficiaire aanvaarding verkrijgt de erfgenaam alleen de goederen van de nalatenschap die zijn overgebleven na voldoening van de schulden van de erflater. Indien de nalatenschap beneficiair is aanvaard is een erfgenaam niet privé aansprakelijk voor de schulden uit de nalatenschap. Bij verwerping van de nalatenschap wordt een erfgenaam met terugwerkende kracht geacht nooit erfgenaam te zijn geweest.

Erfgenamen die een nalatenschap, waarvan een huis onderdeel uitmaakt, zuiver aanvaarden, krijgen totdat de woning is verkocht te maken met kosten. De erfgenamen moeten de maandelijkse lasten van de woning (o.a. hypotheekkosten en energierekeningen) doorbetalen. Ook dient erfbelasting te worden betaald. Omdat het huis niet snel wordt verkocht, komen erfgenamen vaak in de problemen door de verschuldigde erfbelasting. Gelukkig gaat de belastingdienst coulant om met verzoeken tot uitstel van de erfbelasting in verband met het nog niet verkocht zijn van het huis. Erfgenamen kunnen ook in financiële problemen raken doordat het huis uiteindelijk verkocht wordt met een restschuld waarvoor de erfgenamen privé aansprakelijk zijn. Om dat te voorkomen is het raadzaam om een nalatenschap met daarin een huis beneficiair te aanvaarden.

Het erven van een huis kan ook een probleem worden indien een erfgenaam weigert mee te werken aan de verkoop en levering van dat huis. Redenen om niet mee te werken aan de verkoop van het huis kunnen zijn onvrede over de vraagprijs van het huis of onenigheid over de verdeling van de overige goederen uit de nalatenschap. Gevolg is dat de erfgenamen de kosten van de woning moeten blijven door betalen en de nalatenschap niet definitief kan worden afgewikkeld. De overige erfgenamen kunnen zich dan wenden tot een advocaat die namens de overige erfgenamen een procedure opstart om de weigerachtige erfgenaam te dwingen medewerking te verlenen aan de verkoop en levering van het huis. Indien de overige erfgenamen een koper hebben voor het huis, kunnen zij middels een advocaat een kort geding opstarten om snel medewerking af te dwingen al dan niet onder de last van een dwangsom en vorderen dat het vonnis in de plaats treedt van de wilsverklaring en van de handtekening van de weigerachtige erfgenaam. 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.