handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Geschillen aandeelhouders

In de dagelijkse praktijk komt het geregeld voor dat tussen aandeelhouders van een vennootschap, vaak een BV, een vrijwel onoplosbaar conflict ontstaat. Een voorbeeld uit de praktijk: K en R zijn beiden voor 50% aandeelhouder in een BV. De BV komt door de crisis in ernstige liquiditeitsproblemen te verkeren. K wenst het bedrijf te redden een noodfinanciering aan te vragen bij de bank of een investeerder.  Maar R wil dat niet en laat de BV dan liever failliet gaan. Voor het aantrekken van een noodfinanciering is een AVA besluit vereist. Nu K en R beiden voor 50% aandeelhouder zijn ontstaat er een patstelling. Wat kan in dat geval K als mede aandeelhouder doen tegen de andere aandeelhouder? 

In titel 8 van boek 2 van het Burgerlijk wetboek is de geschillenregeling opgenomen. In dezelfde titel is het recht van enquête opgenomen. Deze procedures kunnen wellicht een uitkomst bieden. Een andere mogelijkheid om een aandeelhoudersgeschil op te lossen is de ruziesplitsing.

Welke mogelijkheden heb ik als aandeelhouder met de geschillenregeling?

In het kader van de geschillenregeling kan een aandeelhouder onder meer gedwongen worden zijn aandelen over te dragen. Dit wordt uitstoting genoemd. Het is ook mogelijk dat een aandeelhouder gedwongen wordt zijn aandelen over te dragen aan zittende aandeelhouders die verplicht zijn deze aandelen te kopen. Dit wordt uittreding genoemd. 

Gedwongen overdracht
Een aandeelhouder die door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet kan worden geduld, kan door zijn medeaandeelhouders worden gedwongen zijn aandelen te verkopen. Dit is geregeld in artikel 2:336 BW. Een belangrijke vereiste is dat de aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap schaadt en niet de belangen van de medeaandeelhouders. Een voorbeeld van een gedraging welke het functioneren van de vennootschap in gevaar brengt, is wanneer een aandeelhouder de besluitvorming voortdurend zonder goede grond blokkeert en structureel tegen alle voorstellen van het bestuur stemt. De vordering tot overdracht van aandelen kan worden ingesteld door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk tenminste een derde van het geplaatste kapitaal verschaffen.

Gedwongen uittreding
De aandeelhouder die door gedragingen van zijn medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad, dat in redelijkheid niet langer van hem gevergd kan worden dat hij aandeelhouder blijft, kan van die medeaandeelhouders vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan situaties waarin een zeer ongunstig dividendbeleid wordt gevoerd. Een vordering tot uittreding kan ook worden ingesteld tegen de vennootschap op grond van gedragingen van één of meer medeaandeelhouders of van de vennootschap zelf. Voor het instellen van de vordering tot overname is niet vereist dat de eiser ten minste een derde gedeelte van het geplaatste kapitaal verschaft.

Indien in de statuten van de vennootschap of in een overeenkomst een geschillenregeling is opgenomen, gaat deze altijd voor. In zo’n geschillenregeling kan bijvoorbeeld opgenomen zijn dat geschillen worden opgelost door middel van vertrouwelijke arbitrage.

Wat kan ik als aandeelhouder met het recht van enquête?

De enquêteprocedure bestaat uit twee afzonderlijke procedures. De eerste procedure ziet op het onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam beslist of een dergelijk onderzoek nodig is. Een onderzoek wordt alleen ingesteld wanneer sprake is van gegronde redenen om aan een juist beleid te twijfelen. De tweede procedure komt aan de orde indien uit het onderzoeksverslag is gebleken van wanbeleid. Van wanbeleid is onder meer sprake indien de vennootschap onbestuurbaar is geworden en als de rechtspersoon niet behoorlijk functioneert door het voortdurend opzettelijk dwarsbomen van de besluitvorming. De ondernemingskamer kan in dat geval een of meerdere voorzieningen treffen. Zo kan zij besluiten vernietigen, bestuurders of commissarissen schorsen of ontslaan, tijdelijk bestuurders of commissarissen aanstellen, tijdelijk afwijken van bepaalde bepalingen uit de statuten, de rechtspersoon ontbinden en tijdelijk aandelen overdragen ten titel van beheer.

Wat houdt ruziesplitsing in?

Bij ruziesplitsing gaat het vermogen van de vennootschap over op tenminste twee overblijvende vennootschappen. Zo worden bepaalde aandeelhouders aandeelhouder van de ene vennootschap en de andere aandeelhouders aandeelhouder in de andere vennootschap.

Meer weten of specifieke vragen?

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis. 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.