overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Geschillen overheid | Bestemmingsplan


Het bestemmingsplan is het voornaamste  instrument voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Het bestemmingsplan raakt burgers en bedrijven. Het vormt een zeer belangrijk toetsingskader voor activiteiten als bouwen, verbouwen, uitbreiden of aanleggen maar ook voor het gebruik van gronden (water inbegrepen). 

Wat wordt in een bestemmingsplan geregeld?

Een bestemmingsplan regelt de bestemmingen (horeca, wonen, bepaald type bedrijven, agrarische bedrijven e.d.). Het geeft onder andere aan waar die bestemmingen zijn toegestaan, wat de oppervlakte en de maximale bouwhoogte is. Het bestemmingsplan regelt ook het gebruik van de gronden. Voorbeelden hiervan: er mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt op stroken grond langs een beek of de bepaling dat alle gebruik in strijd met de bepaalde bestemming verboden is. Van belang is om op te merken dat het bestemmingsplan geen plicht bevat om de daarin bepaalde bestemmingen daadwerkelijk te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplan dat een nieuwe woonwijk toelaat. Dat betekent nog niet dat die woonwijk daadwerkelijk wordt gebouwd. In de praktijk zal de gemeente geen bestemmingen opnemen waarvan op voorhand duidelijk is dat die er nooit gaan komen. 

Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bestaat uit een plankaart (verbeelding), regels (voorschriften) en een toelichting en bijlagen. Juridisch zijn de plankaart en de regels bepalend. Dat is het toetsingskader. De toelichting verduidelijkt en onderbouwt waarom de gemeente bepaalde keuzes heeft gemaakt en de bestemmingen en het gebruik in het plan zo heeft geregeld. 

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan komt als volgt tot stand. Er wordt eerst een ontwerp-bestemmingsplan opgesteld. Daarvoor dienen onderzoeken te worden verricht zoals onderzoek naar luchtkwaliteit, geluid, naar effecten op beschermde gebieden en soorten (habitattoets), verkeer e.d. Welke onderzoeken er nodig (of verplicht) zijn, kan per bestemmingsplan verschillen. De gemeente maakt via de krant en langs elektronische weg bekend (kennisgeving) waar de stukken ter inzage liggen en binnen welke termijn (6 weken) u (een ieder) een zienswijze tegen het plan kunt indienen. Dat mag mondeling of schriftelijk. Het is verstandig om dit schriftelijk te doen. 

De gemeente dient 12 weken nadat de termijn voor het indienen van zienswijzen is verstreken, het bestemmingsplan vast te stellen. Dit gebeurt door de gemeenteraad. De gemeenteraad betrekt daarbij ook de ingediende zienswijzen. Zienswijzen kunnen aanleiding geven om het plan te wijzigen. Het plan kan ook door de gemeenteraad zelf gewijzigd worden vastgesteld. Het vastgestelde plan wordt ook weer bekendgemaakt (via de krant en langs elektronische weg) en ter inzage gelegd. 

Een belanghebbende kan beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Maar dan dient die belanghebbende wel een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan te hebben ingediend. Op deze hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen. De beroepsgronden dienen inhoudelijk wel verband te houden met de ingediende zienswijze. Een ieder kan een zienswijze indienen maar bij het instellen van beroep dient u bovendien belanghebbende te zijn. Als u bijvoorbeeld te ver van de nieuwe woonwijk woont of geen zicht op de nieuwe woonwijk heeft omdat er al een flatgebouw staat, wordt u niet als belanghebbende aangemerkt. Beroep instellen tegen een vastgesteld bestemmingsplan dient bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te gebeuren. 

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt. Dit kan voorkomen worden door binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening (spoedprocedure) bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in te dienen. Het plan treedt dan niet in werking voordat de Voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

Kan ik ook om een wijziging van het bestemmingsplan vragen?

Wanneer uw aanvraag om te bouwen in strijd is met het bestemmingsplan, wordt uw aanvraag automatisch opgevat als een verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. De gemeente gaat dan na of afwijken mogelijk is.

Soms staan in het bestemmingsplan zelf afwijkingsmogelijkheden. De zogenaamde binnenplanse mogelijkheden tot afwijken. In het plan staat dan beschreven in welke gevallen en onder welke voorwaarden afwijken mogelijk is. Ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht biedt mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Dit zijn dan buitenplanse mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. 

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis. 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.