overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Bestuursrecht | Geschillen overheid | Bouwvergunning of omgevingsvergunning


U wilt als bedrijf of particulier een pand bouwen, verbouwen of uitbreiden en u vraagt zich af of u daarvoor een vergunning nodig heeft of niet. Hoe is een en ander geregeld, waar wordt aan getoetst en zijn er nog andere zaken waar u op dient te letten?

Ik wil (ver)bouwen, welke vergunningen heb ik nodig?

Voordat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo, in werking trad in oktober 2010 was er voor het bouwen en verbouwen meestal een bouwvergunning nodig. Tegenwoordig heet deze vergunning een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. Waar voorheen voor verschillende onderdelen (bouwen, milieu, kappen, aanleggen, monument etc.) aparte aanvragen en vergunningen nodig waren, kunt u die nu gelijktijdig aanvragen. Als alle onderdelen door de overheid worden vergund, krijgt u 1 omgevingsvergunning.

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

De regelgeving (de Wabo en daarmee samenhangende regels) is de laatste jaren sterk gewijzigd. Er geldt nog steeds een vergunningplicht voor bepaalde werkzaamheden. Het aantal gevallen waarvoor geen vergunningplicht geldt is ruimer dan voorheen (vermeld in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). Bovendien mag op het achtererf worden aangebouwd, uitgebouwd of een bijgebouw worden geplaatst zonder vergunning indien dit past binnen het bestemmingsplan. Natuurlijk niet onbegrensd. Hiervoor zijn regels opgesteld. 

Indien u twijfelt of u wel of geen vergunning nodig hebt, kunt u online een check doen bij omgevingsloket.nl.  

U dient er wel rekening mee te houden dat dit geen 100% garantie biedt. Het antwoord is immers afhankelijk van de door u ingevulde gegevens. De gemeente kan namelijk ook beleid hebben opgesteld dat niet bij de toets is betrokken. 

Waaraan wordt een vergunningaanvraag getoetst?

In de meeste gevallen is de gemeente de instantie die de aanvraag om te bouwen beoordeelt. Waar toetst de gemeente dan aan? Allereerst aan het geldende bestemmingsplan. Indien uw plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan, wordt u aanvraag tevens opgevat als een verzoek om van het bestemmingsplan af te wijken. Daarnaast toetst de gemeente de aanvraag aan welstandseisen (die kunnen per gemeente erg verschillen), het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Woont u in een monument of is uw bedrijf gevestigd in een monument en u wilt verbouwen, slopen of wijzigingen aanbrengen dan dient u dat ook bij de aanvraag aan te geven omdat deze activiteit ook vergund moet worden.

Binnen welke termijn moet op een vergunningaanvraag worden beslist?

Er gelden wettelijke termijnen voor het beslissen op de aanvraag. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een reguliere (korte) procedure en een uitgebreide (lange) procedure. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de bepalingen voor deze procedures opgenomen. De Wabo wijkt echter op een aantal punten hiervan af. 

Indien er niet binnen 8 weken na de datum van ontvangst van de aanvraag op de aanvraag is beslist, is er sprake van een vergunning van rechtswege. De gemeente is dus te laat met het beoordelen van de aanvraag en heeft nergens aan getoetst. De door u ingediende aanvraag is hetgeen dan vergund is zonder dat daar ook maar iets over op papier staat. De termijn om te beslissen op de aanvraag kan binnen de termijn van 8 weken eenmaal met ten hoogste 6 weken worden verlengd. Indien de gemeente de termijn heeft verlengd, dient binnen die verlengde termijn een vergunning te zijn verleend. Is de gemeente te laat, dan is ook in dit geval een vergunning van rechtswege verleend.

Een dergelijke vergunning treedt pas in werking nadat de bezwaartermijn van zes weken is verstreken. Indien de omgevingsvergunning voor bouwen alleen met een buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan kan plaatsvinden of er ook nog bijvoorbeeld een monumentenvergunning nodig is, is de uitgebreide procedure van toepassing. Hier is geen sprake van het verlenen van een vergunning van rechtswege indien de termijn wordt overschreden.

Bij de uitgebreide procedure wordt eerst een ontwerp-vergunning opgesteld waartegen iedereen zienswijzen naar voren kan brengen. Daarna volgt de definitieve vergunning. Hiertegen kan binnen 6 weken beroep worden ingesteld. De beslistermijn bedraagt maximaal zes maanden. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, is de beslistermijn korter. Er gelden aanvullende procedurevoorschriften over de kennisgeving, het bepalen van de termijn e.d.

Wat kan ik doen als de gemeente een vergunning weigert of niet beslist op de aanvraag?

Voor dit onderdeel kunt u terecht bij het thema Algemene wet bestuursrecht op deze website.

Gelden speciale regels als ik wil bouwen in de buurt van water? 
Gaat u bouwen, verbouwen of uitbreiden nabij water (rivier, kanaal of beek), dan heeft u waarschijnlijk ook een watervergunning nodig die bij het waterschap of Rijkswaterstaat dient te worden aangevraagd. 

Meer weten of specifieke vragen?
Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis. 

 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.