overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Geschillen overheid | Luchtkwaliteit


De Nederlandse wetgeving over luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. De luchtkwaliteitseisen en verplichtingen zijn opgenomen in de Wet milieubeheer. 

Op welke stoffen heeft de luchtkwaliteit betrekking? 

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan voor verschillende stoffen die in de lucht voorkomen de grenswaarden genoemd en wordt aangegeven wanneer die normen moeten zijn gehaald. Die stoffen zijn: de zwevende deeltjes (PM 10 en PM 2,5), ook wel fijn stof genoemd, stikstofdioxide, stikstofoxide, koolmonoxide, zwaveldioxide, benzeen en lood. Er gelden richtwaarden voor arseen, cadmium, nikkel, ozon en benzo(a)pyreen.  

In welke gevallen krijg ik te maken met luchtkwaliteit?

Luchtkwaliteit dient betrokken te worden bij de in de Wet milieubeheer genoemde gevallen. Onder meer bij de vaststelling van een bestemmingsplan, het verlenen van een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan en wanneer die vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, besluiten waarvoor een milieueffectrapportage verplicht is, de aanleg van een snelweg, omgevingsvergunning voor milieu. 

Wat verstaat de wet onder “gevoelige bestemmingen”?

Het Besluit gevoelige bestemmingen beperkt de vestiging van gevoelige bestemmingen nabij rijks- en provinciale wegen. Gevoelige bestemmingen zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en bejaardentehuizen. Het betreft de gebouwen en de daarbij behorende terreinen. 

Wanneer kan een luchtkwaliteit onderzoek achterwege blijven? 

Het kan zijn dat een project onder een algemene regeling valt waardoor een luchtkwaliteit onderzoek voor dat besluit achterwege kan blijven. Het gaat om het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (Regeling nibm). 

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis.

 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.