overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Geschillen overheid | Milieurecht


De meeste bedrijven krijgen te maken met het Activiteitenbesluit en/of de omgevingsvergunning milieu op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wabo). In een verordening van de gemeente en provincie kunnen ook milieuvoorschriften staan. 

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan milieuregels die voor alle bedrijven gelden. Indien een bedrijf geen ‘inrichting’ is, zijn het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling niet van toepassing. De meeste detailwinkels zijn geen inrichtingen. Een openbare parkeerplaats is geen inrichting, een parkeergarage is meestal wel een inrichting. Cafés en restaurants zijn inrichtingen. De beoordeling dient altijd per geval plaats te vinden omdat oppervlakte, elektrisch vermogen, hoeveelheid opgeslagen goederen  e.d. een rol spelen. 

Wanneer is er sprake van een ‘inrichting’?

Dat is het geval indien aan alle volgende criteria wordt voldaan:

  • het is een bedrijf of heeft de omvang van een bedrijf
  • de activiteit is begrensd, vindt plaats op één locatie
  • de activiteit duurt ten minste 24 weken of keert regelmatig terug op dezelfde plek
  • de activiteit staat vermeld in bijlage 1 van het Besluit omgevingsrecht

Welke typen inrichtingen kent het Activiteitenbesluit?

Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid in type A inrichting, type B inrichting en type C inrichting. Vergelijkbaar met lichte, middel en zware categorie bedrijven. 

Een type A inrichting voert minder milieubelastende activiteiten uit. Dit type valt geheel onder het Activiteitenbesluit en hoeft bij oprichting of wijziging geen melding te doen aan het bevoegd gezag. 

Een type B inrichting dient bij de oprichting of wijziging wel een melding te doen bij het bevoegd gezag. Er is geen omgevingsvergunning milieu vereist. Soms is er wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM genaamd, een eenvoudige vergunning zonder voorschriften omdat de desbetreffende voorschriften in het Activiteitenbesluit staan) vereist. Dit type valt geheel onder het Activiteitenbesluit.

Een type C inrichting is een inrichting die een omgevingsvergunning milieu nodig heeft. Voor activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit staan en die het bedrijf uitvoert dient het een melding te doen. Het bedrijf krijgt dan te maken met voorschriften die in de vergunning staan en voorschriften die in het Activiteitenbesluit staan. Aan al die voorschriften dient het bedrijf zich dan te houden. Bovendien kan het ook voorkomen dat dit type ook nog een omgevingsvergunning beperkte milieutoets nodig heeft.

Welke onderdelen of activiteiten worden in het Activiteitenbesluit geregeld? 

Het Activiteitenbesluit regelt wel honderd activiteiten. Een paar voorbeelden zijn agrarische activiteiten, activiteiten met betrekking tot voedingsmiddelen en met betrekking tot sport- en recreatie. Het Activiteitenbesluit bevat ook voorschriften die per thema zijn geregeld zoals afvalbeheer, bodem, geluid, veiligheid, luchtemissies en geur, luchtkwaliteit en dergelijke.

Gelden voor alle bedrijven dezelfde eisen?

Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften die voor alle bedrijven gelden en voorschriften die per branche of onderwerp van toepassing zijn. De voorschriften die van toepassing zijn kunnen dus per bedrijf verschillen. 

Wie is bevoegd gezag?

Bevoegd gezag voor het doen van een melding in het kader van het Activiteitenbesluit of het aanvragen van een omgevingsvergunning milieu is in de meeste gevallen de gemeente. Bij grotere en complexe industriële bedrijven is de provincie bevoegd gezag. Voor bepaalde speciale bedrijven kan een minister bevoegd gezag zijn. 

U kunt een melding doen via een internetmodule, genaamd Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). U dient uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van uw bedrijf te melden.

Een aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning milieu kan via het omgevingsloket online (OLO). Het OLO geeft aan welke gegevens (bijlagen) u moet aanleveren. Er zijn wettelijke termijnen voor het afhandelen van de aanvraag.

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis. 

 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.