overheid algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Geschillen overheid | Planschade


Hoe ontstaat planschade?

Bestemmingsplannen en andere planologische besluiten kunnen schade veroorzaken. Een eigenaar lijdt op directe of indirecte wijze schade. De eigenaar van een perceel kan door het nieuwe bestemmingsplan bijvoorbeeld geen woning meer bouwen op zijn perceel. Dat is directe schade. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een flatgebouw naast het perceel van de eigenaar wordt gebouwd. De woning van de eigenaar wordt minder waard omdat er verlies aan privacy is, minder zon en minder uitzicht is. Dat is indirecte schade. 

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft voor beide situaties voor gedupeerden een recht op schadevergoeding. Het moet gaan om schade die het gevolg is van een bestemmingsplan en de planologische besluiten die in de Wro zijn genoemd. 

Het gaat om vermogensschade (grond of gebouw wordt minder waard). Naast vermogensschade kan het gaan om inkomensschade (bijvoorbeeld een winkelier die minder omzet draait).

Hoe wordt de schade bepaald?

Bij het onderzoek om de schade te kunnen bepalen wordt een vergelijking gemaakt tussen de oude en de nieuwe planologische situatie. Bij de oude situatie gaat het om de mogelijkheden die de oude situatie bood en niet of de mogelijkheden daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Wanneer ontstaat dan de schade? Daarvoor wordt het tijdstip van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan of het andere planologische besluit gehanteerd. Dat is de peildatum. 

Het gaat om een tegemoetkoming in de schade. Binnen het normale maatschappelijke risico vallende schade blijft voor risico van de gedupeerde. Bij de beoordeling van de aanvraag voor planschade kijken burgemeester en wethouders naar de voorzienbaarheid. Indien de schade voor de aanvrager voorzienbaar was, mag de schade voor rekening van de aanvrager worden gelaten. 

Hoe krijg ik planschade vergoed?

Een aanvraag om vergoeding van de schade moet worden gedaan binnen 5 jaren nadat het bestemmingsplan of een andere planologische besluit onherroepelijk  is geworden. De aanvrager dient de hoogte van het gevraagde bedrag te noemen en te onderbouwen. De aanvrager dient ook een bepaald geldbedrag te betalen aan de gemeente alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen. Het is verstandig om als aanvrager een deskundige in te schakelen. De gemeenten hebben een verordening opgesteld over planschade. Daarin staat de procedure, hoe een adviseur wordt ingeschakeld en hoe een advies tot stand komt. Tegen een gehele of gedeeltelijke afwijzing van de schadeclaim kan de aanvrager bezwaar maken.

Wilt u meer weten over dit rechtsgebied of heeft u specifieke vragen? Onze gespecialiseerde advocaten voorzien u graag van een vrijblijvend advies. Het eerste gesprek is bovendien gratis. 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.