handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Handels- en ondernemingsrecht | Bankrecht en Kredieten

Algemene voorwaarden van banken niet onaantastbaar

Iedereen in Nederland is afhankelijk van banken. Door die afhankelijkheid hebben banken een sterke machtspositie. Eén van de punten waarop dit zich uit, is het opleggen van algemene voorwaarden aan zowel zakelijke als particuliere cliënten bij iedere overeenkomst die zij met de bank aan gaan. Hierbij is er geen onderhandelingsruimte. Op het moment dat er vervolgens een geschil ontstaat, zal de bank zich beroepen op deze door haar opgestelde en voor haar gunstige bepalingen en blijft de cliënt vaak met lege handen achter. De vraag is echter of banken zich in alle gevallen kunnen verschuilen achter hun algemene voorwaarden.

Het antwoord daarop is nee. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht, heeft dit recent nog bevestigd in een tussenvonnis van een door Leliveld Advocaten opgestarte procedure. De feiten waren als volgt.

De heer Maassen (fictieve naam) was voornemens om op een veiling te bieden op een woning. Vervolgens wilde hij deze weer met winst verkopen. Om mee te kunnen bieden moest hij ter plaatse een aanbetaling doen van zo’n €10.000. Toen hij de dag van de veiling bij de bank kwam bleek echter dat hij geen geld kon opnemen bij gebrek aan saldo. Dit bevreemdde hem ten zeerste, want zijn partner had daags daarvoor nog een aanzienlijk bedrag overgeboekt om deze aanbetaling mogelijk te maken.

Enig onderzoek wees uit dat de bank zonder enige vorm van overleg zijn rekening had geblokkeerd, zulks – volgens de bank – naar aanleiding van mogelijke fraude. Een aanwijzing daarvoor zag de bank in genoemde storting door de partner van Maassen, gevolgd door zijn eigen verzoek tot opname van een groot bedrag in cash. Van fraude was achteraf geen sprake, maar deze actie van de bank had wel tot gevolg dat Maassen de woning niet kon kopen en dus de winst die hij had kunnen maken volledig mis liep.

In de procedure die volgde deed de bank – onder meer – een beroep op haar algemene voorwaarden. Hierin was namelijk bepaald dat de bank niet aansprakelijk was voor gederfde winst. Naar aanleiding van het verweer door Maassen heeft de rechtbank dit beroep echter niet gehonoreerd.

Volgens de rechtbank was dit beding in de algemene voorwaarden in de omstandigheden van dit geval namelijk onredelijk bezwarend, zodat het beding kon worden vernietigd door Maassen. Dit oordeel was voornamelijk ingegeven door het feit dat de bank ernstig tekort was geschoten ten aanzien van de kernverplichting van de bankovereenkomst; een cliënt moet altijd kunnen beschikken over zijn vermogen. Bovendien kwam dit beding feitelijk neer op een volledig uitsluiten van de aansprakelijkheid van de bank in gevallen als dit. De enige schade die Maassen had geleden was immers de gederfde winst. De bank kon dan ook geen beroep doen op dit beding en Maassen kon de gederfde winst toch vorderen.

Interessant in dit verband is nog dat de bank aanvoerde dat het beding tot stand was gekomen door overleg met consumentenorganisaties. Volgens haar kon het daarom nooit onredelijk bezwarend zijn. De rechter achtte het echter ondanks dit gegeven toch onredelijk bezwarend om bovenstaande redenen.

Kan de bank altijd een beroep doen op haar algemene voorwaarden? Nee, zelfs niet als deze tot stand zijn gekomen door overleg met consumentenorganisaties. Het blijft dan ook van belang om steeds naar de omstandigheden van het geval te kijken en zo nodig deskundig advies in te winnen. 

Bijgewerkt: mei 2016

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.