handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Handels- en ondernemingsrecht | Internationale handelscontracten en geschillen

Rome I verordening: rechtskeuze

 De regels betreffende welk recht van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, is opgenomen in Rome I Verordening (Verordening (EG) Nr. 593/2008). Rome I is van toepassing op overeenkomsten die na 17 december 2009 zijn gesloten. Rome I vervangt het ruim 18 jaar oude EVO Verdrag (van toepassing op verbintenissen uit overeenkomsten) in de EU lidstaten.

Deze Rome I Verordening is belangrijk voor u als u een internationaal contract sluit. U dient dan immers de juridische en financiële risico’s in kaart te brengen. Indien partijen geen rechtskeuze maken, is het onmogelijk om de risico’s in te schatten, daar het recht van een ander land andere regelgeving bevat. Verder dient de rechtskeuze conform de bepaalde regels te geschieden. Dit brengt met zich mee dat deze rechtskeuze bijvoorbeeld uitdrukkelijk moet worden gemaakt, vóórdat een geval zich voordoet, wil de rechtskeuze van toepassing zijn.

In principe zijn partijen vrij om een rechtskeuze te maken. De rechtskeuze dient uitdrukkelijk te zijn dan wel duidelijk te blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van het geval. Het is ook mogelijk om een recht aan te wijzen dat slechts op een onderdeel van de overeenkomst van toepassing is. Indien partijen geen rechtskeuze maken, zijn er regels voor het beoordelen van welk recht van toepassing is op de overeenkomst, dan wel het betreffende geval.

In artikel 4 lid 1 van Rome I wordt allereerst voor een aantal benoemde overeenkomsten het toepasselijke recht vastgesteld. Zo wordt aangeknoopt onder (a) voor koopovereenkomsten bij de gewone verblijfplaats van de verkoper; onder (b) voor overeenkomsten betreffende dienstverlening bij de gewone verblijfplaats van de dienstverlener; onder (c) voor overeenkomsten die een zakelijk recht op of de huur van een onroerend goed tot onderwerp hebben bij het land van ligging van het onroerend goed, onder (d) voor huurovereenkomsten van een onroerend goed. Voor tijdelijk particulier gebruik van maximaal zes maanden bij de gewone verblijfplaats van de verhuurder; onder (e) voor franchiseovereenkomsten bij de gewone verblijfplaats van de franchisenemer en onder (f) voor de distributieovereenkomst bij de gewone verblijfplaats van de distributeur.

Maak derhalve een expliciete rechtskeuze bij uw internationale overeenkomsten, anders is het recht van het land van de verkoper/dienstverlener/franchisenemer/distributeur van toepassing!

Handelsrente

De hogere wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt sinds 1 juli 2012 8 %. Voor transacties met consumenten geldt sinds 1 juli 2012 het lagere tarief van 3%. Het verschil is dus aanzienlijk.

TIP: Met name nu gezien de recessie veel facturen langer onbetaald zullen blijven, kunt u uw schade en liquiditeitsrisico toch enigszins beperken door de wettelijke handelsrente in rekening te brengen aan uw zakelijke debiteuren.

Wanneer handelsrente in rekening brengen?
De wet omschrijft dat het moet gaan om een overeenkomst om baat, en gesloten moet zijn tussen ‘professionele partijen’. Dat wil zeggen dat deze overeenkomst tussen rechtspersonen, of natuurlijke personen die een bedrijf uitoefenen, moet zijn gesloten. Ook op een overeenkomst tussen rechtspersonen en overheidsinstellingen is de wettelijke handelsrente van toepassing. De handelsrente kan niet in rekening worden gebracht indien een consument partij is bij de overeenkomst. De wettelijke handelsrente gaat een dag nadat de betalingstermijn is verstreken, lopen. De wettelijke (handels)rente wordt men automatisch verschuldigd na het verstrijken van de in de factuur genoemde betalingstermijn zonder dat daarvoor een aanmaning nodig is. Indien er niet expliciet een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat de handelsrente 30 dagen na de factuurdatum in rekening gebracht kan worden.

Daar is één uitzondering op. Als de geleverde zaak of prestatie een gebrek vertoont, verkeert de leverancier in verzuim en kan de wederpartij geen wettelijke rente verschuldigd raken na het verstrijken van de betalingstermijn indien hij de leverancier tijdig schriftelijk in gebreke heeft gesteld en tot nakoming heeft gesommeerd. 

 


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Vijf tips bij een internationale handelsagentuur

Een relatief risicoloze en eenvoudige wijze om buitenlandse markten te betreden is de internationale handelsagentuur. Het internationale aspect daarvan kan gelegen zijn in verschillende elementen. Zo kan de handelsagent zijn gevestigd in een ander land dan het land waar de p ..

Lees meer

Wijzigingen opzeggingsvereiste huur woonruimte per 01 juli 2016

Op 1 juli 2016 is een aantal bepalingen in het huurrecht gewijzigd naar aanleiding van de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015. De wijzigingen houden o.a. in dat de mogelijkheden van tijdelijke verhuur voor zelfstandige en onzelfstandige woningen worden uitgebreid. Wat is een  ..

Lees meer

Werkgever, haal uw voordeel uit het personeelsreglement!

Er valt best wat af te dingen op het nieuwe ontslagrecht maar voorlopig geldt dat we het ermee moeten doen en dan is de beste oplossing uw voordeel ermee te doen. Voor de werkgever is dat een doordacht personeelsbeleid. Dat kan aan de hand van de juiste arbeidsco ..

Lees meer

Sluiting pand door hennepteelt of drugs

Met toepassing van bestuursdwang sluiten burgemeesters jaarlijks enkele honderden panden vanwege drugshandel en/of hennepteelt. Deuren en ramen worden daarbij letterlijk dichtgetimmerd. Voor een periode van 3 tot 12 maanden mag niemand -ook de eigenaar van het pand niet - h ..

Lees meer

Eindelijk meer duidelijkheid over franchise

U heeft vast wel eens gehoord van franchise. Dit fenomeen is echter niet in de Nederlandse wet geregeld, maar vloeit voort uit Europese wetgeving. Tot voor kort kende Nederland geen regels met betrekking tot franchise. Het was dan ook vooral de rechter die naar eigen inzicht en d ..

Lees meer

Wettelijke doorstart na faillissement in zicht

Positief nieuws voor bedrijven in moeilijkheden. De pre-pack wordt opgenomen in de faillissementswet. Dat staat zo vastgelegd in het Wetsvoorstel Continuïteit Ondernemingen I. Een voorstel dat op 21 juni 2016 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarmee is eindelijk een wettel ..

Lees meer

Fout arbodienst en bedrijfsarts: aansprakelijk?

Kan een arbodienst of een bedrijfsarts aansprakelijk worden gesteld als zij een fout maken? Indien een werknemer ziek is dient te werkgever de werknemer te re-integreren. Bij de ziekteverzuim begeleiding moet de werkgever zich laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijf ..

Lees meer

Opzegging door bank van de relatie

Veel geschillen met de bank kunnen worden opgelost in onderling overleg tussen cliënt, bijgestaan door zijn advocaat en de bank. Zo niet, deze kwestie. Hier moest de rechter aan te pas komen om de bank zover te krijgen dat zij een opzegging door de bank van de relatie on ..

Lees meer

Modelovereenkomst belastingdienst. Zonder probleem te gebruiken?

De VAR-verklaring is per 1 mei 2016 komen te vervallen en daarvoor is de Modelovereenkomst van de belastingdienst in de plaats gekomen. Wil een opdrachtgever voorkomen dat loonbelasting moet worden afdragen over een samenwerking met een opdrachtnemer-zzp’er, dan doet hi ..

Lees meer

Koop van een bedrijfspand en het omgevingsrecht

Een ondernemer was op zoek naar een geschikt bedrijfspand dat meer ruimte en faciliteiten bood dan zijn huidige bedrijfspand. Er kwam een geschikt bedrijfspand op een industrieterrein in beeld waarop vervolgens de onderhandelingen begonnen. De potentiële koper liep tegen ..

Lees meer

Arbeidsovereenkomst met de pensioengerechtigde werknemer

Een arbeidsovereenkomst met een pensioengerechtigde werknemer wijkt op een aantal punten af van een reguliere arbeidsovereenkomst. Een overzicht van de belangrijkste verschilpunten. Voortzetten arbeidsovereenkomst Indien de werkgever een arbeidsovere ..

Lees meer

Pensioen werknemer en ontslag

De werknemer die met pensioen gaat geniet op tal van vlakken minder bescherming dan de reguliere, nog niet AOW-gerechtigde, werknemer. De belangrijkste verschillen zullen in deze blog kort besproken worden. Ontslagbescherming Voor een reguliere werkn ..

Lees meer

Wijziging termijnen jaarrekening

Per 1 november 2015 is de Uitvoeringswet Richtlijn Jaarrekeningen in werking getreden als gevolg van de Europese Richtlijn Jaarrekeningen (2013/34/EU) (PbEU 2013 L 182/19). De in deze wet vervatte voorschriften zijn van toepassing op, onder meer, jaarrekeningen en bestuursver ..

Lees meer

Berekening klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst

Bij het einde van de agentuurovereenkomst kan de handelsagent aanspraak maken op een zogeheten klantenvergoeding. Deze staat los van het recht van de handelsagent om daarnaast in voorkomend geval tevens schadevergoeding te vorderen. Wat is een klantenvergoeding?  ..

Lees meer

Agentuur en België

Op het leerstuk Agentuur is een Europese richtlijn van toepassing. De nationale bepalingen over de rechtspositie van agenten in de EU lidstaten moeten zijn aangepast aan de Europese richtlijn 86/653/EEG betreffende zelfstandige handelsagenten. Zowel België als Nederland  ..

Lees meer


Vijf tips bij een internationale handelsagentuur

Een relatief risicoloze en eenvoudige wijze om buitenlandse markten te betreden is de internationale handelsagentuur. Het internationale aspect daarvan kan gelegen zijn in verschillende elementen. Zo kan de handelsagent zijn gevestigd in een ander land dan het land waar de p ..

Lees meer

Berekening klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst

Bij het einde van de agentuurovereenkomst kan de handelsagent aanspraak maken op een zogeheten klantenvergoeding. Deze staat los van het recht van de handelsagent om daarnaast in voorkomend geval tevens schadevergoeding te vorderen. Wat is een klantenvergoeding?  ..

Lees meer

Agentuur en België

Op het leerstuk Agentuur is een Europese richtlijn van toepassing. De nationale bepalingen over de rechtspositie van agenten in de EU lidstaten moeten zijn aangepast aan de Europese richtlijn 86/653/EEG betreffende zelfstandige handelsagenten. Zowel België als Nederland  ..

Lees meer


 

Bijgewerkt: mei 2016

 

Disclaimer
Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 

logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.