verhuur huur bedrijfsruimte algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Huur | Verhuur bedrijfsruimten | Gebreken bedrijfsruimte

Bedrijfsruimtes kunnen gebreken bevatten die de bedrijfsvoering belemmeren. Afhankelijk van het feit of u de bedrijfsruimte heeft gekocht of huurt kunnen er mogelijk enkele stappen worden ondernomen. Voor gekochte ruimtes verwijs ik u naar het artikel ‘Verborgen gebreken en aansprakelijkheid’. Gebreken van een gehuurde bedrijfsruimte zullen hier besproken worden.

Een gebrek is volgens de wet een ‘staat of eigenschap van de zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de zaak aan de huurder niet het genot kan verschaffen dat een huurder bij het aangaan van de overeenkomst mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort als waarop de overeenkomst betrekking heeft.’

Is er sprake van een of meerdere gebreken, dan kan de huurder de verhuurder verzoeken om deze gebreken te verhelpen. De kosten hiervan komen voor rekening van de verhuurder, tenzij hier contractueel van is afgeweken. Het verhelpen van de gebreken kan echter niet van de verhuurder worden gevergd wanneer de uitgaven dusdanig hoog zijn. Wanneer de uitgaven niet van de verhuurder te vergen zijn, is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Denk daarbij aan de waarde van het pand, de duur van de huurovereenkomst en de bestemming van de zaak na afloop van de huur. Deze uitzondering wordt echter niet snel aangenomen. De huurder zal, bij het verzoek om herstel, een redelijke termijn moeten stellen waarbinnen dit dient te gebeuren. Houdt de verhuurder zich niet aan deze termijn? Dan kan de huurder het gebrek zelf herstellen en deze kosten verhalen bij de verhuurder, eventueel door een mindering van de huurprijs te vorderen.

Om een verhuurder te bewegen tot het herstellen van de gebreken kan de huurder de huurbetaling tijdelijk opschorten. Het opschorten van de huurbetaling is dus een pressiemiddel en staat in artikel 6:262 BW geregeld. Let er bij een opschorting op dat de tekortkoming van de verhuurder de opschorting rechtvaardigt en dat de verhuurder op de hoogte was van de gebreken.

Een andere optie is het gedeeltelijk ontbinden van de huurovereenkomst. Door middel van een gedeeltelijke ontbinding kan namelijk de huurprijs (drastisch) verlaagd worden zodat deze het gebrek en het daarmee verminderd huurgenot, gecompenseerd wordt.Voorwaarde is dat de verhuurder bekend was met de gebreken die hij zou moeten verhelpen.De verhuurder moet dus voorafgaand aan deze procedure bij de rechtbank in kennis zijn gesteld van de gebreken. In de praktijk krijgt de verhuurder eerst de kans de gebreken zelf te herstellen, doet hij dit niet, dan wordt een procedure gestart om de huurovereenkomst gedeeltelijk te ontbinden. Is de verhuurder verplicht om de gebreken te herstellen, dan kan de huurder ook eventueel om een schadevergoeding verzoeken. Tot slot kunnen beide partijen, huurder en verhuurder, de huurovereenkomst ontbinden wanneer het huurgenot volledig is aangetast en van de verhuurder niet kan worden verwacht dit te verhelpen.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van gebreken aan gehuurde bedrijfsruimtes.In de praktijk worden dezevaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

 


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.