ie-recht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Intellectuele eigendom | Handelsnaam

Franchise geschil

De rechtbank Den Haag heeft vonnis gewezen op 19 september 2012 terzake een franchise overeenkomst met betrekking tot o.a. het kledingmerk STREET ONE. Het ging daarbij om een tekortkoming in de nakoming van de franchiseovereenkomsten door franchisenemer door ontoelaatbaar gedrag en het maken van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten door zonder de daarvoor vereiste schriftelijke toestemming een domeinnaam te laten registreren en via de website met die domeinnaam een webshop te openen. Ontbinding van de franchiseovereenkomsten door de franchisegever en schadeplichtigheid franchisenemer.

De rechtbank stelt:

“4.31 De onder 2.6 geciteerde bepalingen uit de POS-overeenkomsten geven [A] een beperkte licentie voor het gebruik van de merk- en handelsnaam van STREET ONE. Anders dan [A] heeft betoogd betekent de bepaling in de POS-overeenkomsten dat hij bij de exploitatie duidelijke nadruk op de handelsnaam moest leggen, niet dat het hem daarmee was toegestaan deze domeinnaam te registreren. Gebruik dat verder gaat dan het met zoveel worden in de overeenkomst toegestane gebruik kan niet worden gebaseerd op een naar zijn aard meer in algemene termen gestelde zinsnede uit de considerans van een overeenkomst, waar [A] zich op heeft beroepen. En, anders dan [A] heeft betoogd, kan uit het onder VII punt 2 uit de POS-overeenkomsten niet a contrario worden afgeleid dat verder gebruik dan het met zoveel woorden toegestane beperkte gebruik is toegestaan”.

“4.32 Uit het voorgaande volgt dat [A] zonder recht of toestemming van Street One gebruik heeft gemaakt van de merk- en handelsnaam STREET ONE door het registreren van de domeinnaam en voor de door hem gelanceerde website. Voor de webshop geldt bovendien dat [A] niet heeft bestreden dat zijn activiteiten dienaangaande niet voldoen aan de daaraan door Street One gestelde en aan hem kenbaar gemaakte eisen. Ook in dit opzicht is [A] dus toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomsten. Dat Street One niet meteen heeft geageerd tegen de registratie van de domeinnaam door [A], maakt het voorgaande niet anders, net zo min als het voorkomen van de naam Street One in domeinnamen van andere franchisenemers, die kleding van Street One zouden verkopen via webshops. Of deze stellingen van [A] juist zijn kan dus in het midden blijven”.

De franchisenemer was dus niet gerechtigd tot verder gebruik van merk en handelsnaam anders dan expliciet in de overeenkomst was toegestaan.

Wat is het beschermingsgebied van een handelsnaam?

De bescherming van een handelsnaam is beperkt tot het gebied waarin de handelsnaam wordt gebruikt, respectievelijk, bekendheid geniet. Door reclame (en ook internet) zal de bescherming al snel landelijk zijn, echter in sommige gevallen kan het ook zeer regionaal zijn. U kunt bij dit laatste bijvoorbeeld denken aan de handelsnaamrechten van een buurtcafé.
Welke bescherming biedt de Handelsnaamwet?

Op basis van het handelsnaamrecht kan een ondernemer optreden tegen gebruik van een andere handelsnaam, voorzover er gevaar voor verwarring bij het publiek te vrezen is. Of dit gevaar voor verwarring bestaat hangt af van veel factoren: plaats van vestiging, branche, gelijkenissen tussen beide namen etc. etc. Zijn twee bedrijven op hetzelfde terrein actief en hebben ze sterk gelijkende handelsnamen, dan is de kans groot dat er sprake is van verwarringsgevaar en dus van een inbreuk.

Moet een handelsnaam onderscheidend vermogen hebben?

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet de handelsnaam wel enig onderscheidend vermogen hebben. Echter, hier worden in tegenstelling tot bij merkbescherming, geen hoge eisen aan gesteld. Merken zijn namelijk bedoeld om waren of diensten afkomstig van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Een handelsnaam is in de eerste plaats vooral een aanduiding van de onderneming. Echter, ook onder de Handelsnaamwet mogen zeer gebruikelijke aanduidingen niet gemonopoliseerd worden en moet het concurrenten vrijstaan dergelijke aanduidingen te gebruiken. 

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de handelsnaam. In de praktijk wordt dit vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.