ie-recht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Intellectuele eigendom | Merkenrecht

Nieuwe uitspraak van het Hof van Justitie EU over merkgebruik

Red Bull, de bekende fabrikant van energydrankjes, beschuldigde de Nederlandse Winters, Nederlandse onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het afvullen” van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken, van merkinbreuk. Voor de goede orde: Winters vulde slechts de blikjes die waren aangeleverd door haar opdrachtgever met daarop een merk dat naar de mening van Red Bull inbreuk maakte op haar merkrechten.

Het Hof oordeelde dat het loutere afvullen geen merkgebruik oplevert, dus geen inbreuk maakt op de rechten van Red Bull! Goed nieuws dus voor dienstverleners in de afvulindustrie.

Het Hof stelt: “Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden”.

Vervolgens overweegt het Hof (in lijn met het Google-arrest) dat het enkel afvullen van blikjes, die al voorzien zijn van met de merken overeenstemmende tekens, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, zonder belang te hebben bij de op de blikjes voorkomende tekens, geen gebruik van die tekens oplevert in de zin 5, lid 1, sub b van de Merkenrichtlijn (ov. 30). Winters zorgt volgens het Hof slechts voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van de tekens door Smart Drinks.

Merkweigering

Onlangs heeft het Europese Merkenbureau OHIM de registratie van het Community Trademark “F...... Freezing” voor waren in klasse 18 (tassen) en 25 (kleding, schoenen en hoofddeksels) geweigerd. Een merk wordt wel vaker geweigerd indien het geen onderscheidend vermogen heeft of indien het beschrijvend van aard is. Deze weigering was echter gebaseerd op de wetsregel dat geen merk wordt ingeschreven dat in strijd is met de goede zeden of de openbare orde. OHIM was van mening dat dit gestyleerde woord/beeldmerk vulgair en beledigend was en derhalve in strijd met de goede zeden en de morele principes. Een merkweigering op deze grond komt vrij weinig voor en baarde dus enig opzien in merkenland.

Merken: registratie en inbreuk

De registratie van merken verstevigt uw concurrentiepositie, omdat daarmee uw produkt een “eigen smoel” op de markt kan krijgen en u na registratie op kunt treden tegen misbruik van dat merk. Het is heel verleidelijk voor uw concurrent om een overeenstemmend merk te gebruiken. Wat kan nu als merk dienen?  De wettelijke definitie van een merk is heel ruim: merken zijn tekens die dienen om de waren (produkten) of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dat betekent dat diverse onderscheidingsmiddelen als merk geregistreerd kunnen worden! U kunt hierbij denken aan de volgende soorten:

  • Woordmerken: De naam waaronder een product of dienst op de markt is.

  • Beeldmerken: Logo’s en etiketten, maar ook bijvoorbeeld woorden in een speciaal lettertype of in een speciale opmaak (een logo waarin een naam voorkomt).

  • Combinaties van woord- en beeldmerk kunnen uiteraard ook als merk worden beschermd.

  • Vormmerken: In bepaalde gevallen kan de bijzondere vorm van een product of een verpakking (denk aan bijvoorbeeld een parfumflesje) een merk zijn.

  • Kleurmerken: In uitzonderlijke gevallen kan zelfs een enkele kleur of een combinatie van kleuren een merk zijn.

  • Criterium is of het publiek een bepaald product of een bepaalde dienst herkent aan de kleur. Een bekend voorbeeld zijn blauwe Camping Gaz gastankjes of de kleur magenta voor T-Mobile/Deutsche Telekom of het BP groen.

  • Klankmerken: Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen ervan meteen weet waarom het gaat. In zo’n geval kan dit een merk zijn en ook (in de vorm van een notenbalk) worden geregistreerd.

Wordt u geconfronteerd met een conflicterend merk of conflicterende handelsnaam? Samen met u wordt bekeken of oppositie kan worden ingesteld dan wel een gang naar de rechter noodzakelijk is. Dat zijn uiteraard ultieme middelen, vaak wordt met een sommatiebrief al het gewenste resultaat bereikt.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van het merkenrecht. In de praktijk wordt dit vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.