handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Coöperatieve vereniging

De coöperatie is een bij notariële akte opgerichte vereniging. Een groot voordeel van de coöperatie is het feit dat men dan als individuele ondernemer werkt, doch collectief. Hierdoor kunnen andere leden in bepaalde gevallen uw werk overnemen. Denk bijvoorbeeld aan een kapperszaak waar enkele kappers als individuele ondernemers werken, doch een coöperatie vormen. Hierdoor kan de ene kapper de klanten van de andere kapper knippen wanneer de ‘’vaste kapper’’ van de klant, afwezig is.

Doordat het een vereniging is, zijn de (meeste) wettelijke bepalingen inzake verenigingen van toepassing, doch zijn er ook enkele bepalingen die enkel zien op de coöperatie. Een van de bepalingen die niet van toepassing is op de coöperatie is echter de bepaling die de vereniging verbiedt winst onder haar leden te verdelen. In tegenstelling tot de ‘’gewone’’ vereniging, mag dit dan ook wel bij de coöperatie.

Oprichting

De coöperatie wordt opgericht middels een notariële akte met de statuten. De naam van de coöperatie dient het woord ‘’coöperatie’’ te omvatten. De naam van de rechtspersoon moet aan het slot de letters W.A., B.A. of U.A. dragen. Wat elk van deze afkortingen betekenen, komt in de volgende paragraaf aan orde.

Ook de coöperatie dient ingeschreven te worden bij het Handelsregister. Zolang dit niet gebeurt, zijn alle bestuurders hoofdelijk aansprakelijk naast de vereniging. De coöperatie heeft een tweeledige organisatiestructuur, met als verplichte organen een ledenvergadering en een bestuur.

Aansprakelijkheid

De coöperatie is een rechtspersoon en is daardoor ‘’zelf’’ aansprakelijk. Wanneer echter de coöperatie wordt ontbonden, zijn de leden aansprakelijk voor de schulden die resteren. Echter, dit kan uitgesloten worden wanneer u een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (BA) of een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid (UA) opricht. Wanneer dit niet het geval is, is er sprake van een W.A.-coöperatie, hetgeen staat voor wettelijke aansprakelijkheid.

Lidmaatschap

In beginsel beslist het bestuur over de toelating van een lid binnen de coöperatie. Wanneer het bestuur echter besluit iemand niet toe te laten, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Het lidmaatschap eindigt door:

  • de dood van het lid;
  • opzegging door het lid;
  • opzegging door de vereniging in de gevallen zoals in de statuten genoemd, wanneer een lid niet meer aan de vereisten voor het lidmaatschap voldoet of wanneer redelijkerwijs niet meer van de vereniging gevergd kan worden dat het lidmaatschap voortduurt; of
  • ontzetting vanwege het handelen in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging dan wel vanwege het onredelijk benadelen van de coöperatie.

Let erop dat opzegging van het lidmaatschap slechts kan geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.

De geschiedenis van de NV gaat terug tot 1602 en daarmee tot de oprichting van de ‘’Verenigde Oostindische Compagnie’’. Hierdoor bestaat de NV geruime tijd langer dan de BV. Toch bestaan er veel minder NV’s dan BV’s in Nederland. Dit komt doordat de NV met name geschikt is voor grote ondernemingen, hetgeen mede het gevolg is van het vereiste minimumkapitaal bij de NV.

Aandelen

Net als bij de BV, is ook bij de NV het kapitaal verdeeld in aandelen. Het verschil met de BV is echter dat de NV, naast aandelen op naam, ook aandelen aan toonder kent. Dit zijn aandelen die vrij overdraagbaar zijn. Aandelen op naam zijn daarentegen alleen overdraagbaar door tussenkomst van de notaris. Zie daaromtrent ook hetgeen geschreven is onder ‘’Aandelen en aandeelhouders’’ op onze website. De namen van de houders van aandelen op toonder worden niet in een aandeelhoudersregister opgenomen. Hierdoor zijn de aandeelhouders vaak ‘’onbekend’’.

De oprichting

Een NV wordt op vrijwel identieke wijze opgericht als de BV. Ook hier geschiedt de oprichting daarom via de notaris. Deze stelt de notariële akte op met de statuten. De notaris zal vaak tevens zorg dragen voor de inschrijving van uw nieuwe vennootschap in het Handelsregister. Een groot verschil met de BV is echter het minimumkapitaal dat gestort dient te worden. Waar dit immers € 0,01 bedraagt voor de BV is dit bij de NV € 45.000,-.

Aansprakelijkheid

De regels omtrent aansprakelijkheid zijn dezelfde als bij de besloten vennootschap. Verwezen wordt daarom naar hetgeen onder ‘’Besloten vennootschap’’ en ‘’Aandelen en aandeelhouders’’ vermeldt is op deze website.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de coöperatieve vereniging. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.

 

Bijgewerkt: juni 2016

 Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend

 

 


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.