handelsrecht-ondernemingsrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Ondernemingsrecht | Maatschap

Als ondernemer kunt u er voor kiezen uw beroep met anderen uit te voeren. Dit is mogelijk in de vorm van een ‘’maatschap’’, hetgeen in de praktijk vaak wordt gedaan door tandartsen, dokters en advocaten. Een maatschap is dan ook een overeenkomst tot samenwerking van twee of meer (rechts)personen. Elke maat is verplicht om iets in te brengen in de vennootschap. Dat kan arbeid zijn maar ook geld of goederen of genot van goederen.

 

Door deze samenwerking wordt getracht een gemeenschappelijk doel te behalen, namelijk ‘’vermogensrechtelijk voordeel’’ of - kort gezegd - winst. Deze winst wordt vervolgens verdeeld door de maten.

Het is tevens mogelijk om een stille maatschap op te richten. In een dergelijk geval blijkt naar buiten toe doorgaans niets van gezamenlijke beroeps- of bedrijfsuitoefening. Wanneer de samenwerking wel naar buiten toe blijkt, spreekt men van een openbare maatschap.

Een bijzondere maatschap is de vennootschap onder firma. Let u er daarbij op dat de vennoten in de vennootschap onder firma een strenger aansprakelijkheidsrisico kennen en dat er een verschil bestaat in de bevoegdheidsregels bij de twee rechtsvormen.

Inbreng

Bij een maatschap hebben de vennoten zich jegens elkaar verbonden om iets in gemeenschap te brengen. De inbreng van de vennoot kan bestaan in geld, goederen, genot van goederen en arbeid. Onder goederen wordt verstaan alle zaken en alle vermogensrechten. Bij vermogensrechten kunt u denken aan relaties, goodwill en immateriële rechten (bijvoorbeeld een handelsnaam en octrooien).

Door de inbreng van een goed wordt het goed in economische zin ter beschikking gesteld aan de maatschap. Indien de vennoot uit de maatschap treedt, heeft hij geen recht op teruggave van het door hem ingebrachte goed. Wel wordt er financieel afgerekend. Indien een vennoot alleen het genot van een goed ter beschikking heeft gesteld aan de maatschap dan is er van teruggave van de zaak geen sprake. De inbrengende vennoot is namelijk nooit het eigendom over het goed verloren. Als de medevennoten ermee instemmen, is het mogelijke dat een vennoot zijn inbreng geheel of ten dele terugneemt. Tijdens het bestaan van de maatschap kan ook afgesproken worden om de inbreng te verhogen. Indien in de maatschapsovereenkomst niets anders is geregeld, zullen alle vennoten moeten instemmen met de verhoging.

Wanneer uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen dat een vennoot niets hoeft in te brengen, is de maatschap nietig. Tot de essentialia van de maatschapsovereenkomst behoort immers dat daarin voor allevennoten een inbrengverplichting is opgenomen. Er bestaan voor de maatschap geen wettelijke regels voor het tijdstip waarop de vennoten de inbreng moeten verrichten. De vennoten mogen hier onderling afspraken over maken.

De goederen die in de maatschap zijn ingebracht en de goederen die tijdens het bestaan van de maatschap zijn verworven, zijn gemeenschappelijk eigendom van de vennoten.

Maatschapsovereenkomst

Het is niet wettelijk vereist om een maatschapsovereenkomst aan te gaan. Net als de meeste overeenkomsten is dan ook ‘’de maatschap’’ vormvrij.

Toch kunnen wij dit ten zeerste adviseren. Zo verdient het aanbeveling om in een dergelijk contract afspraken te maken omtrent wie de maten zijn en wat zij elk inbrengen, hoe de winstverdeling zal geschieden en hoe de bevoegdheden zijn verdeeld. In beginsel is elke maat immers bevoegd om handelingen te verrichten die vallen onder ‘’de dagelijkse gang van zaken’’. Handelingen die daar echter niet onder vallen, dienen gezamenlijk te worden verricht. In de maatschapsovereenkomst kan hier van worden afgeweken.

Aansprakelijkheid

Verplichtingen in de maatschap worden door de maat voor zichzelf aangegaan. Hierdoor is de maat aansprakelijk voor zijn eigen schulden. In sommige gevallen zijn echter de maten voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, namelijk wanneer de maten een volmacht hebben of indien de maten samen besloten hebben om een handeling of transactie te verrichten. Wanneer een maat onbevoegd handelt, zijn de andere maten in beginsel niet aansprakelijk.

Beëindiging van de maatschap

Ingevolge de wet eindigt een maatschap wanneer een maat uittreedt of overlijdt. In de maatschapsovereenkomst kan hier echter van worden afgeweken. Zo kan bepaald worden dat in dergelijke gevallen de overblijvende maten bevoegd zijn de maatschap voort ze zetten.

Meer weten over uw eigen rechtspositie?

Bovenstaande informatie schept een algemeen maar niet volledig beeld van de maatschap. In de praktijk worden deze vaak ingekleurd door de feitelijke omstandigheden van het geval. En die verschillen vaak. Wilt u meer weten over uw rechtspositie en wenst u een advies op maat, neem dan contact op met een deskundige advocaat van een van onze vestigingen. Het eerste gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Onze advocaten helpen u graag verder.


Bijgewerkt: juni 2016

Disclaimer

Aan de inhoud van bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.