strafrecht algemene foto

logo Leliveld Advocaten  Strafrecht | Rijden onder invloed en wettelijke waarborgen


Jaarlijks speelt alcohol een rol in meer dan 4000 letselongevallen, waarbij meer dan 1000 doden en zwaargewonden vallen. In dit licht is het dan ook alleen maar te beamen dat de wetgever rijden onder invloed strafbaar heeft gesteld.

Doch hoe moet worden vastgesteld of iemand onder invloed heeft gereden en wat voor een procedurele waarborgen gelden er? Het begint allemaal met de verdenking dat de bestuurder onder invloed van alcohol rijdt. Deze verdenking kan ontstaan omdat de opsporingsambtenaar op grond van zijn controlebevoegdheid een motorvoertuig stil houdt en verlangt dat de bestuurder een voorlopige ademanalyse aflegt. Let op: het is verplicht om hieraan medewerking te verlenen! Anderzijds kan de verdenking ontstaan door het gedrag van de bestuurder; een bestuurder die over de weg slingert of met een dubbele tong spreekt. 

Zodra er sprake is van een verdenking van “rijden onder invloed” kan de opsporingsambtenaar de betrokkene bevelen om medewerking te verlenen aan een (officiële) ademanalyse (op het bureau). Medewerking is verplicht; weigering is zelfs een strafbaar feit! De wetgever heeft de procedure bij ademanalyse echter omgeven met zeer strikte waarborgen die moeten voorkomen dat iemand ten onrechte of op een te hoog alcoholpercentage wordt veroordeeld.

Eén van deze formaliteiten betreft de zogenaamde “20 minuten” termijn. De ademanalyse mag niets plaatsvinden binnen 20 minuten na de vordering tot het verlenen van medewerking aan de voorlopige ademanalyse. Deze regel wordt door de rechtspraak zeer strikt geïnterpreteerd. Bij ademanalyse binnen de 20-minutentermijn zou het zo kunnen zijn dat het mondalcoholgehalte en niet het alcoholgehalte van de uitgeademde lucht wordt gemeten. Slechts het laatste gehalte is bepalend voor de strafbaarheid. Voorts dient de ademanalyse afgenomen te worden door een daartoe bevoegde ambtenaar. Daarnaast heeft betrokkene ook recht op een zogenaamd “tegenonderzoek”. Wanneer het resultaat betwijfeld wordt kan de betrokkene de politie verzoeken om een tegenonderzoek. De kosten hiervoor komen echter voor eigen rekening van de betrokkene. Indien deze hiermee akkoord gaat dan is de politie verplicht om mee te werken aan dit tegenonderzoek. Doorgaans zal het tegenonderzoek plaatsvinden middels een bloedproef.

Ondanks alle wettelijke waarborgen voor de betrokkene blijft natuurlijk het beste: “glaasje op láát je rijden”.


logo Leliveld Advocaten   Blog & News

Laatste Blog


Incasso deel 1: ingebrekestelling en schriftelijkheid

Wanneer u onderneemt, zal het vast wel eens voorkomen dat u een partij goederen of diensten levert en deze partij weigert om de factuur te voldoen. Deze serie blogs zal stap voor stap laten zien hoe u er voor kan zorgen dat u alsnog het geld (met wellicht zelfs een beet ..

Lees meer

Laatste Nieuws

logo Leliveld Advocaten   Events
Wij organiseren regelmatig ontbijtsessies om u op de hoogte te houden van belangrijke regels en wetten. 

Wilt u voor uw directie en/of managers een specifieke workshop, neem dan vrijblijvend contact met ons op.