Overzicht

Handelsrecht en Ondernemingsrecht

Geschillen aandeelhouders en vennotenBedrijven in financiële moeilijkheden (turnaround en herstructurering) | (Internationaal) handelscontract en geschil | Agentuurovereenkomsten | Distributieovereenkomsten | Bankrecht en kredieten | Oprichting en beëindiging VOF, maatschap of commanditaire vennootschapOprichting en beëindiging van rechtspersonen (bv, nv, stichting, vereniging, coöperatie) | Begeleiding van fusies, overnames en bedrijfsoverdrachten | Sanering en reorganisatie van ondernemingen | Due-dilligence onderzoeken | Activa- en aandelentransacties | Conflicten tussen organen van rechtspersonen | Opstellen van contracten en algemene voorwaarden | Aansprakelijkheid van bestuurders | Vergunningen ten behoeve van exploitatie | Wet Bibob | Wet Oneerlijke Handelspraktijken

Arbeidrecht en ontslagrecht

Ontslag (bijvoorbeeld op staande voet, wegens disfunctioneren of verstoorde arbeidsrelatie, wegens bedrijfseconomische omstandigheden of reorganisatie etc.) | Vergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst en kantonrechtersformule | Concurrentiebeding en relatiebeding | Begeleiding en advisering van ondernemingen in het kader van reorganisaties en collectieve ontslagen | Kennelijk onredelijke opzegging van een arbeidsovereenkomst | Geschillen in verband met toepassing CAO | Wijziging Arbeidsvoorwaarden | Wet Arbeid en Zorg (ouderschapsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, etc.) | Arbeidscontracten op maat | Agentuurovereenkomsten | Advisering en begeleiding van Ondernemingsraden | Ontslag statutair directeur | Bestuurdersaansprakelijkheid

Geschillen onroerend goed

Koop en verkoop onroerende zaken | Verborgen gebreken (non-conformiteit) | Ruimtelijk ordeningsrecht | Bouwvergunningen | Onteigeningen | Zekerheids- en gebruiksrechten, zoals hypotheek, vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, erfpacht, appartementsrecht en recht van opstal | Projectontwikkeling | Overige gebruiksrechten op onroerende zaken

 

Huur bedrijfs- en woonruimte

Huur en verhuur bedrijfsruimten | Huur en verhuur woonruimten | Incasso huur | Huurcontracten voor ondernemingen en particulieren | Advies bij beëindiging van huurcontracten | Procedures terzake ontruiming | Huurprijsgeschillen | Indeplaatsstelling of overname huur bedrijfsruimten | Indeplaatsstelling of overname huur woonruimten

 

Echtscheiding, alimentatie en kinderen

Echtscheidingen en echtscheidingsbemiddeling | Alimentatie | Omgangsregeling kinderen | Naamswijzigingen | Onder curatele of bewind stellen | Wijziging huwelijkse voorwaarden | Beëindiging samenlevingsverband of geregistreerd partnerschap | Erfrecht | Erkenning, ontkenning vaderschap | Adopties | Ondertoezichtstelling minderjarigen | Wijziging gezag over minderjarigen | Bijzonder curatorschap

 

Intellectuele Eigendom

merkenrecht | domeinnamen | auteursrecht | handelsnamen | naburige rechten | databankenrecht | modellenrecht | octrooirecht | knowhow en kwekersrechten | Opstellen van (licentie-, franchise en distributie) contracten | Advies, onderzoek en registratie van merken en modellen

Mededingingsrecht
Advisering omtrent: Mededingingswet | Wet oneerlijke handelspraktijken

Advisering en procesvoering omtrent: Onrechtmatige mededinging | Misleidende reclame | Vergelijkende reclame | Drankafnamebeding

Media- en Informatie recht, E-Commerce en Internet
Advisering en procesvoering gebruik van: Email en internet op de werkplek | Onrechtmatige (pers) publicaties | Belediging op het internet (naming en shaming) | Online webwinkels | Elektronische handel | Privacy gevoelige informatie en persoonsgegevens | Email marketing | Downloaden van muziek

Belastingrecht

Het opstellen van ale bezwaar- en beroepsprocedures | Invorderingsgeschillen | Bijstand bij FIOD-ECD opsporingsonderzoeken | Begeleiding en advisering bij boeken onderzoeken door de fiscus | Advies bij een dreigend conflict met de fiscus | UWV zaken | Inkeerregeling | Bestuurdersaansprakelijkheid | Beslag op en executie van eigendom

 

Erfrecht

Gevolgen aanvaarding en verwerping nalatenschap | Erfrecht en echtscheiding | Familieruzie rond de afwikkeling van een erfenis

 

Ambtenarenrecht

Ontslagrecht (bijvoorbeeld disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, bedrijfseconomische omstandigheden, reorganisatie e.d.) | Vergoeding bij ontslag | Disciplinaire maatregelen | Geschillen in verband met arbeidsvoorwaarden

 

Schade en aansprakelijkheid

Schade tengevolge van verkeersongevallen | Schade tengevolge van ongevallen op het werk | Schade tengevolge van een medische fout | Procedures in het kader van Schadefonds Geweldsmisdrijven | Procedures in het kader van Waarborgfonds Motorrijtuigen | Verzekeringsrecht | Schade tengevolge van tekortkoming contractuele verplichtingen | Bestuurdersaansprakelijkheid | Onrechtmatige overheidsdaad

 

Strafrecht

Strafrecht algemeen | Economisch strafrecht | Strafrecht jeugdigen en minderjarigen

 

Sociaal zekerheidsrecht

WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid) | WW (Werkloosheidswet) | WWB (Wet Werk en Bijstand) | WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) |

ZW (Ziektewet) | IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze werknemers)

 

mr James Leliveld | mr Jules Verstraelen | mr Annelies ten Hove | mr Andrew Holmes | mr Raymond Borger | mr Maarten Janssen | mr Luc Delahaye | mr Marlou Rietrae | mr Tamara De la Haije | mr Bibi Queis | mr drs Thomas Devens | mr Sharon Stekhuizen | mr Marleen van Aken | mr Bianca Dautzenberg-Dieteren

 

Uw advocaat gevestigd te Maastricht en Nuth werkzaam voor de regio Cadier en Keer, Margraten, Gulpen, Eijsden, Beek,
Sittard, Geleen, Hoensbroek, Brunssum, maar ook Lanaken, Tongeren, Hasselt en andere grensgebieden in Belgie.